Brandveiligheid beperkt zich niet alleen
tot 'cellen', maar is ook aan de orde in ziekenhuizen,
gehandicaptenvoorzieningen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de
GGZ. Onlangs is het rapport van de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid over de Schipholbrand gepubliceerd. De minister van
Justitie heeft over de uitkomsten van dit rapport woensdag een
debat met de Tweede Kamer gevoerd. Anders dan bij de
justitiële inrichtingen gaat het in de zorgsector om private
instellingen. VWS achtte het toch goed om ook voor deze sector op
een rij te zetten hoe de verantwoordelijkheidsverdeling voor de
brandveiligheid precies ligt.

De formele verantwoordelijkheden zijn
helder vastgelegd. De instelling is eerste verantwoordelijke voor
de brandveiligheid, de gemeente houdt “toezicht” door
middel van de “gebruikersvergunning” en de
“aanschrijving”. De voorwaarden waaraan moet worden
getoetst, liggen vast in het “Bouwbesluit 2003” en de
gemeentelijke bouwverordening. Het opstellen van dit Bouwbesluit en
het toezicht op de naleving daarvan door gemeenten valt onder de
verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM.

Omdat instellingen in de care en cure en
gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor een brandveilige omgeving
zal het ministerie van VWS zo spoedig mogelijk samen met het
ministerie van VROM een circulaire laten uitgaan naar gemeenten,
brandweer en zorginstellingen om de regelgeving rond
brandveiligheid in zorginstellingen nog eens onder de aandacht te
brengen. Dan kunnen instellingen die niet (volledig) aan de eisen
van brandveiligheid zouden voldoen, aktie ondernemen.

bron:VWS