Er wordt de laatste tijd veel aandacht
besteed aan het onderwerp 'aparte scholen voor hoogbegaafde
kinderen'. De Leonardoschool in Venlo is met de opstart hiervan
bezig en staat daarom volop in de publiciteit. Er is een discussie
gaande over het feit of het wel of niet wenselijk is om
hoogbegaafde kinderen op aparte scholen onderwijs te geven. Het
Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) wordt hierover
regelmatig om een mening gevraagd. Vandaar dat het LICH nu zelf de
publiciteit zoekt om zijn visie hierover weer te geven.

Het is de bedoeling dat scholen kinderen
opleiden om hen voor te bereiden op de maatschappij, zodat ze hun
plaats in de samenleving kunnen gaan innemen op een zo succesvol
mogelijke manier. Het sociale en intellectuele milieu in de klas
vormt

doorgaans een goede afspiegeling van de
maatschappij waar ze na hun school- en studietijd in terechtkomen.
Het milieu van een gymnasium zal weliswaar verschillen van dat van
het vmbo, maar het zal wel binnen de kaders vallen van de
samenleving zoals die nog herkenbaar is voor de meeste mensen.
Kinderen leren van jongs af aan in te zien dat er zeer veel
verschillende soorten mensen bestaan en ze leren om te gaan met
verschillende 'IQ-hoogtes'. Dit is een vaardigheid waar ze mee
opgroeien, en die hen later goed van pas kan komen. Voor het
hoogbegaafde kind kan dit bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer het
later op de werkvloer te maken heeft met uiteenlopende niveaus of
een leidinggevende functie bekleedt. Het zal zich dan ook beter een
beeld kunnen vormen van de capaciteiten, mogelijkheden en
onmogelijkheden van zijn collega's dan wel werknemers en hoe daar
mee om te gaan. Gebrek aan tolerantie en inlevingsvermogen ligt aan
de wortel van veel actuele maatschappelijke problemen. Een groep
kinderen isoleren van de rest lijkt ons dus in dit opzicht geen
goed idee.

Hoogbegaafde kinderen die van jongs af aan
een aparte school bezoeken voor hoogbegaafden worden gevormd door
een intellectueel elitaire omgeving. Zij zullen waarschijnlijk niet
de moeilijkheden ondervinden die hoogbegaafde kinderen op gewone
scholen kunnen tegenkomen, maar de kans is groot dat ze zich later
niet thuis voelen in de maatschappij en dat het voor hen geen
tweede natuur zal zijn om op een ontspannen en normale manier om te
gaan met mensen met een lager IQ. Zodoende zal de kans aanwezig
zijn dat ze hun talenten niet optimaal kunnen benutten. Er is meer
nodig dan alleen intellectuele ontwikkeling om succesvol en
gelukkig te zijn! Het opbouwen van dit soort sociale vaardigheden
kan juist voor hoogbegaafde kinderen van groot belang zijn.

Het LICH kiest dus heel bewust niet voor
aparte scholen. Het zet zich vanaf 1998 op een heel andere manier
in voor het hoogbegaafde kind. Het heeft er van het begin af aan
het belang van ingezien om hoogbegaafdheid zo vroeg mogelijk te
herkennen en te begeleiden. Vandaar dat het ook informatiemateriaal
voor huisartsen, consultatiebureaus en peuterspeelzalen heeft
ontwikkeld en verspreid. Een zo vroeg mogelijke herkenning en
begeleiding voorkomt een groot aantal problemen en maakt het zeker
overbodig om aparte scholen voor hoogbegaafden op te richten. Met
de juiste kennis van leerkrachten, materialen (speciaal ontwikkeld
door het LICH voor hoogbegaafde kinderen) en begeleiding kunnen
hoogbegaafde kinderen prima op gewone scholen onderwezen worden.
Het is een feit dat er veel ouders zijn van hoogbegaafde kinderen
die niet tevreden zijn met de behandeling van hun kind op gewone
scholen. Daar komen dit soort initiatieven dan ook uit voort, en
dat is wel begrijpelijk. Een efficiëntere oplossing is om het
huidige onderwijs beter toe te rusten, en dat is ook hard nodig. Er
is al veel verbeterd wat dat betreft, maar we zijn er nog lang
niet!

Problemen doen zich niet alleen voor in
het onderwijs. Het LICH wordt ook regelmatig geraadpleegd door
artsen, ouders, penitentiaire inrichtingswerkers en Jeugdzorg. Een
vertegenwoordiger van Jeugdzorg vroeg het LICH laatst nog om raad,
omdat hij constateerde dat veel hoogbegaafde kinderen door gebrek
aan herkenning en begeleiding zo in de problemen zijn geraakt, dat
ze bij Jeugdzorg terechtkomen. Het is dus ook een maatschappelijk
probleem. Het LICH heeft dagelijks te maken met ouders, zorg en
scholen die komen met vragen en hulp zoeken. Wij doen wat we
kunnen, en dat is veel. We hebben materialen en gerichte informatie
ontwikkeld, geven voorlichting en cursussen, en we lichten -bijna
altijd op verzoek- de media voor. Onze ervaring op dit gebied is
dat iedereen ons weet te vinden en dat het LICH zich voor hen
profileert als hét expertisecentrum op het gebied van

hoogbegaafdheid bij kinderen.

We zien, zoals eerder genoemd, vooral de
noodzaak in van een zeer vroege herkenning en begeleiding ter
voorkoming van problemen. Dat begint bij de zorg, zoals
consultatiebureaus en huisartsen. Voorkoming van problemen zal, ook
financieel gezien, het meeste opleveren.

Onze taak is nog lang niet af, er is nog
veel te doen. Het is jammer dat de kans bestaat dat het LICH het na
dit jaar zonder subsidie moet stellen, waardoor ons voortbestaan
wordt bedreigd. Vandaar dat er nu een subsidieaanvraag ligt bij het
ministerie waar helaas nog niet op gereageerd is. Men ziet het
belang in van ons werk, maar lijkt tot nu toe niet de noodzaak in
te zien om ons hierin financieel verder te ondersteunen. We zijn al
een eind gevorderd op de weg naar zelfvoorzienendheid, maar dat
laatste stuk financiële ondersteuning is voor het LICH van
groot belang en onmisbaar. We hopen dat we ons werk in de toekomst
kunnen blijven voortzetten, in het belang van het hoogbegaafde
kind, zijn begeleiders en de samenleving, die gebaat is bij de
harmonieuze ontwikkeling van alle talenten! We doen een oproep aan
de politiek, niet alleen om het LICH financieel te steunen, maar
tevens om artsen, (peuter)scholen en begeleiders meer budget te
geven om deze kinderen eerder de juiste begeleiding te kunnen
geven. Waar geen kennis is, is vaak geen begrip. Het LICH heeft
volop kennis in huis, en moet de kans krijgen om dit door te geven.
Nederland zou zorgvuldig om moeten gaan met zijn talenten.

Zeker voor de toekomst is het belangrijk
dat initiatieven zoals aparte scholen niet meer ontstaan. We moeten
preventief werken en er zo voor zorgen dat er geen geld meer nodig
is voor hoogbegaafde kinderen die vastgelopen zijn. Deze zorggroep
verdient de juiste begeleiding, dan ontplooien hoogbegaafde
kinderen zich als stabiele mensen, wat zeker waardevol is voor de
ontwikkeling van Nederland. Elk kind heeft het recht zich te
ontplooien en wij hebben de plicht hen hierin te ondersteunen.
Hopelijk ziet de politiek dit tijdig in en kunnen wij en deze
kinderen werkelijk rekenen op steun overheid.

bron:LICH