Uit een praktijkproef van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - onderdeel van Wageningen UR - in een perceel tweedejaars plantuien te Zevenbergen blijkt dat door 's nachts te beregenen aantasting door valse meeldauw kan worden voorkomen.

Onderzoeker Johan Wander, wiens ideeën de basis vormde voor dit door het HPA gefinancierde onderzoek, ontdekte dat een beregeningsgift van 2 mm water tussen 2:45 en 3:15 uur een duidelijk lagere aantasting tot gevolg had vanwege het uitblijven van sporulatie van de schimmel.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving is vorig jaar het onderzoek naar 's nachts beregenen tegen valse meeldauw gestart. Met het uienadviesprogramma van Opticrop werd op basis van de weersvoorspelling berekend of de omstandigheden 's nachts gunstig waren voor sporulatie door valse meeldauw en of de omstandigheden 's morgens gunstig zijn voor infectie. Waren beide rond 16:30 uur gunstig, dan werd besloten om 's nachts te beregenen. Om praktische redenen en vanwege het feit dat voor dit doel geen zware regeninstallatie nodig was, werd met een elektrische pomp, een tijdschakelaar en een sprinklerinstallatie de beregening uitgevoerd. Technisch is het haalbaar om de computer 's nachts te laten beslissen of er beregend moet worden zonder tussenkomst van de teler. Nagegaan moet worden of een heel beregeningssysteem voor dit doel financieel haalbaar is.

Gebleken is dat met een beregening van 1 àƒÆ’  2 mm het maximale effect wordt bereikt, maar zelfs met een buitje van 0,2 mm werd al veel sporulatie voorkomen. Momenteel loopt ook een praktijkproef in zaaiuien in Zeewolde. Of het systeem in de toekomst ook echt voor de brede praktijk geschikt is zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen.

bron:Universiteit Wageningen