Arbeidsongeschikten die door de herbeoordeling die vanaf 1 oktober

2004 plaatsvindt hun WAO-uitkering gedeeltelijk of geheel kwijtraken,
krijgen in bepaalde gevallen recht op een tegemoetkoming. Het gaat om
mensen die op het moment van verlaging of intrekking van de uitkering
geen of korter dan zes maanden recht hebben op WW.
In plaats van WW krijgen deze mensen eenzelfde inkomensvoorziening als WW met een
maximumduur van zes maanden.

Met deze regeling wil minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de betreffende groep de kans geven om zich te
oriënteren op de arbeidsmarkt en werk te zoeken. Vanaf 1 oktober 2004
worden alle arbeidsongeschikten die na 1 juli 1954 zijn geboren en die
niet onder eerder overgangsrecht vallen, opnieuw beoordeeld. Hierbij
wordt volgens strengere criteria gekeken of ze recht hebben op WAO.
Uitgangspunt is wat iemand nog wel kan. Het gaat hierbij zowel om
mensen met een WAO-uitkering als om mensen met een uitkering op grond
van de Wajong (arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) of
de WAZ (arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid