De Unie van Waterschappen (UvW) onderschrijft het gedachtegoed van de Regieraad Bouw en zal bijdragen aan het stimuleren van noodzakelijke veranderingen in de bouw. De UvW behartigt de belangen van de 27 waterschappen in ons land die belangrijke opdrachtgevers zijn voor de deelsector grond-, water- en wegenbouw. Op jaarbasis besteden de waterschappen een bedrag van ruim 1 miljard euro aan zowel water- als wegenbeheer.

De samenwerking tussen de UvW en de Regieraad Bouw is vandaag vastgelegd in een zogeheten Vernieuwingsakkoord tussen beide partijen. Dat werd namens de waterschappen ondertekend door dr. Sybe Schaap, voorzitter van de UvW. Voor de Regieraad Bouw zette voorzitter dr. Jan Hovers zijn handtekening.

'Wij hebben ons voorgenomen de aanbestedingen van de waterschappen te gaan professionaliseren,' aldus de heer Schaap. 'Sterker nog, wij hebben de ambitie om over drie jaar op dit gebied tot de best presterende overheden te behoren. Daarbij zullen wij ook nauw samenwerken met provincies en gemeenten.'
De heer Hovers wees er in dit verband op dat er met de gemeenten (VNG) eerder dit jaar al een Vernieuwingsakkoord is gesloten en dat de provincies binnenkort zullen volgen. 'Daarmee is zeker gesteld dat alle decentrale overheden werk gaan maken van het professionaliseren van hun opdrachtgeverschap. Zo leveren zij een onmisbare bijdrage aan de vernieuwing van de bouw.'

De UvW heeft voor de periode 2006-2009 een projectplan Professioneel Aanbesteden opgesteld. Hiermee willen de waterschappen een flinke sprong voorwaarts maken in de naleving van de Europese regels. Bij de gunning van opdrachten moet naast prijs vooral kwaliteit een belangrijk criterium worden.
In samenwerking met PIANOo, het kennisnetwerk voor overheidsopdrachtgevers, zal de UvW kennisuitwisseling bevorderen op het gebied van functioneel specificeren, het kwantificeren van waarde en het contracteren op basis van levensduurkosten. Ook zal aandacht worden besteed aan het hanteren van 'past performance' als selectiecriterium en aan gunning op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Bij PIANOo wordt voor drie jaar een medewerker aangesteld om invulling te geven aan de professionalisering bij de waterschappen.

Voorts is de UvW vertegenwoordigd in de door de Regieraad geformeerde commissie Aanbesteden. Die werkt aan een Leidraad Aanbesteden voor de Bouw om opdrachtgevers in staat te stellen verstandige beslissingen te nemen in het aanbestedingsproces. De UvW zal het gebruik van deze leidraad aanbevelen bij haar achterban. Ook wil de UvW bevorderen dat de waterschappen gaan werken met gestandaardiseerde informatiesystemen en afsprakenstelsels. Goede voorbeelden van nieuwe vormen van samenwerken zullen actief worden verspreid.

De waterschappen hanteren bij aanbestedingen de gedragscodes voor bestuurlijke en ambtelijke integriteit. De UvW adviseert de waterschappen om ook bij hun bouwpartners het gebruik van gedragscodes actief te stimuleren.

In het kader van het door de Regieraad gelanceerde Vernieuwingsoffensief Bouw zijn er inmiddels acht Vernieuwingsakkoorden gesloten met organisaties van opdrachtgevers (CBZ, VNG en UvW), opdrachtnemers (Bouwend Nederland, UNETO-VNI en NVTB) en adviseurs (ONRI en BNA).

De Regieraad Bouw is door de ministers van EZ, VROM en V&W in het leven geroepen om de vernieuwing van de bouwsector aan te jagen.

bron:Regieraad Bouw