In een eerste reactie laat de Unie van
Waterschappen weten positief te zijn over de prioriteit die het
kabinet geeft aan water in het beleidsprogramma. In hoofdstuk 3
over de duurzame samenleving neemt waterbeheer een prominente plek
in 'en dat is winst, aldus de Unie. De Unie heeft een kanttekening
bij het gereserveerde bedrag: 375 miljoen euro is bij lange na niet
voldoende om de dijken en kust te versterken op de wijze die nodig
is. Onlangs is berekend dat hiervoor 2,3 miljard euro van het Rijk
voor nodig is en 12 miljard euro van andere overheden.

De Unie van Waterschappen waardeert het
feit dat nu ook voor het eerst en apart de zorg voor waterkwaliteit
wordt genoemd en dat daar ook geld aan wordt verbonden. Dit
gereserveerde geld maakt innovatieve oplossingen mogelijk voor de
opgave waar de Kaderrichtlijn Water Nederland voor stelt. De Unie
tekent er wel bij aan dat de bedragen die in het beleidsprogramma
worden genoemd niet toereikend zullen zijn om echt aan de normen
van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Waterschappen zien hier de
mogelijkheid het traditionele waterschapswerk in het kader van
wateroverlast te koppelen aan projecten in het kader van natuur en
recreatie.

De Unie van Waterschappen zien de passages
over waterbeheer als een steun in de rug voor het eigen beleid. Het
kabinet betoogt in het beleidsprogramma dat zaken als veiligheid,
waterkwaliteit, klimaatverandering, ecologie en economie met elkaar
verband houden en zo ook moeten worden aangepakt. Waterschappen
delen deze visie op waterbeheer en zijn nu al zelf volop bezig hun
projecten met deze brede visie te realiseren. De Unie van
Waterschappen wil op korte termijn met het kabinet en alle andere
partijen die bij het waterbeheer een rol spelen, in gesprek om de
nu voorliggende plannen in een concreet programma om te zetten en
daadwerkelijk aan het werk te gaan. Daar zal dan ook het vraagstuk
over het te geringe bedrag voor versterking van zwakke plekken in
dijken en kust aan de orde moeten komen.

bron:Unie van waterschappen