Het Amersfoortse waterwingebied is geen mogelijke bouwlocatie meer. Het college heeft het voorstel om te bouwen in het waterwingebied, tussen de wijken Liendert en Rustenburg, ingetrokken. Dat is het besluit van het college nadat ze de kritiek van de raadscommissie beheerszaken op de plannen voor de binnenstedelijke vernieuwing 2005 - 2020 heeft gewogen. Voordat er een verdere uitwerking van de plannen wordt gemaakt, wil het college eerst in gesprek met de bewoners van de wijken die in aanmerking komen voor binnenstedelijke vernieuwing.

De commissie beheerszaken wees de mogelijkheid tot bouwen in het waterwingebied van de hand, toen ze het strategisch plan van aanpak Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort ruim twee weken geleden besprak. Het college heeft deze kritiek opgepakt en wil met de betrokkenen van het waterwingebied in overleg over mogelijk andere ontwikkelingen in het gebied. Het college doelt daarmee op intensiever gebruik van het waterwingebied voor bijvoorbeeld sport en recreatie. In eerste instantie had het college de gedachte om een nieuwe ABC-school in het Waterwingebied te bouwen.

Het college stelt de raad nu voor om de nota voor kennisgeving aan te nemen en wil van de raad horen of ze instemt met de verdere aanpak die het college in gedachten heeft. Centraal daarin staat overleg met de bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg, Schuilenburg, Randenbroek en de omgeving van de Hogeweg over de plannen en projecten. Het college wil bespreken welke maatregelen op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen en welke ook inhoudelijk en financieel uitvoerbaar zijn.

Amersfoort is samen met de woningcorporaties SCW en Portaal Eemland bezig om plannen voor de binnenstedelijke vernieuwing te formuleren. Kruiskamp-Koppel, Liendert en Randenbroek-Schuilenburg zijn de naoorlogse wijken waar de gemeente en corporaties als eerste aan de slag willen met de aanpak van de woningen en de woonomgeving.

De nota die het college eind maart vaststelde, beschrijft 31 locaties waar vernieuwing op het gebied van wonen, werken en samen leven gewenst is. Deze 31 vernieuwingslocaties zijn in beeld gekomen, nadat de gemeenteraad vorig jaar 13 uit te werken aandachtsgebieden aangaf waar iets zou moeten gebeuren.

De locatie waterwingebied is nu ingetrokken. Verder staan op de kaart herontwikkeling van de omgeving van de Hogeweg, als een belangrijke pijler van de vernieuwing. In Randenbroek en Schuilenburg gaat het om de aanpak van het winkelcentrum Euterpeplein, waarmee de voorzieningen verbeterd moeten worden. Ook is het park in beeld als een groene loper aan de zuidkant van Amersfoort, waar mensen wonen.

Van alle vernieuwingslocaties wordt op dit moment verwacht dat ingrepen binnen nu en pakweg tien jaar nodig zijn. Transformatie naar betere, meer modern ingerichte gebieden met een verbeterd woningaanbod is het doel. Dat gaat in drie perioden gebeuren: 2005-2009, 2010-2014 en 2015-2020. De projecten kunnen gaan om woningbouw, verbetering van de openbare ruimte of verbetering van voorzieningen zoals scholen, winkelcentra of zorg- en welzijnsvoorzieningen.

bron:Gemeente Amersfoort