Dit statuut regelt de verhouding tussen redactie en uitgever/eigenaar.
Wijziging is uitsluitend mogelijk na overeenstemming van die partijen.

DE SITE Sitenaam: EMEA.nl
Karakteristiek: nieuws, nieuwsportal, persberichten, Journalistiek
Commerciële componenten: banners, prikbord, "boekwinkel".
Predikaat: Journalistieke site
(het alternatief is: commerciële site)
Eigenaar: Stigdata BV, voor deze: Brian Chin, uitgever

DE REDACTIE De al of niet bezoldigde redactieleden worden door de eigenaar benoemd, indien aanwezig op voordracht van de (hoofd)redacteur. De redactie voert zijn taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of binnenuit, anders dan zoals in dit statuut is geregeld, zonder de eigenaar schade te berokken.
De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

DE UITGEVER De uitgever is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden en bewaakt de redactionele formule

CONCEPTEN Siteconcept: omvat redactieconcept en commercieel concept. Beide concepten worden vastgesteld door en behoeven bij wijziging instemming van zowel redactie als uitgever. Redactie en uitgever informeren elkaar in een vroeg stadium over alle zaken die gevolgen hebben voor vorm en inhoud van de site. Het redactieconcept omvat titel, logo, inhoud, vorm en stijl. Het commerciële concept omvat de componenten waarmee geld verdiend wordt. Deze mogen geen afbreuk doen aan het redactieconcept. Wanneer dat naar het gevoel van de redactie toch gebeurt dan vervalt dit statuut want dan wordt de site aangemerkt als een commerciële site.

PARTNERS Een partner is een ander partij die een op de site zichtbare dienst levert of afneemt (een redactiemedewerker is geen partner, een schoonmaakbureau evenmin). Het voornemen om een partnerschap met wie dan ook te sluiten of te verbreken, wordt vooraf besproken door uitgever en redactie, en behoeft beider goedkeuring.

ADVERTENTIES Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst. Inhoud en volume behoeven de goedkeuring van zowel redactie als uitgever. Als zij het niet met elkaar eens worden dan wordt een advertentie niet geplaatst of wordt het volume niet veranderd.

TECHNIEK De redactie spreekt mee over de door de uitgever aan te schaffen productiemiddelen en de productiewijze.
Gehanteerd wordt het concept van de "NVJ-aanbeveling voor voorzieningen op de journalistieke werkplek" 1)
Het al of niet coderen door de redactie van webkopij is een zaak van overleg tussen redactie en uitgever.

DIVERSEN Wanneer de eigenaar besluit de site op te heffen en niet in een andere vorm voort te zetten, of besluit de site over te doen aan derden, is de eigenaar verplicht de redactie tijdig te informeren.

Op kleine redacties is de dialoog tussen redactie en uitgever van belang. In geval van geschillen tussen redactie en uitgever kan de NVJ bemiddelen.

Dit statuut treedt in werking op 15-12-2004.

1)
CONCEPT Aanbevolen voorzieningen op de journalistieke werkplek van de Sectie internet van de NVJ, versie 0.9, februari 2003

Het begrip PC hieronder omvat ook een werkstation of een Mac

Een journalistieke werkplek bevat voorzieningen waardoor de journalist zijn werk kan doen. Mimimaal heeft elke journalist recht op:

- een recente PC die audio/video kan afspelen en een continu actueel anti-virusprogramma bevat;
- een persoonlijk zakelijk e-mailadres;
- een beschermde eigen digitale gebruikersomgeving met een eigen beschermd elektronisch opslaggebied dat niet toegankelijk is voor derden, anders dan IT-personeel, dat de wettelijke vertrouwelijkheidsregels in acht neemt;
- toegankelijkheid van alle bronnen op het internet 2)
- de mogelijkheid om bestanden (ook programma's) te downloaden 2)
2)
Als de IT-policy van het faciliterende bedrijf zich daartegen verzet dan kan per redactie minimaal 1 aanvullende stand-alone-aansluiting op het internet worden gemaakt, buiten het bedrijfsnetwerk om.