Op 6 april 2006 krijgen vijf studenten een geldprijs en een oorkonde voor hun studie. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door KVGN, EnergieNed en Gasunie (1). De eerste prijs in de categorie 'Technologie en duurzaamheid'wordt op 6 april in Arnhem uitgereikt aan Giel Ramaekers (TUE) voor zijn studie naar schonere motoren. De eerste prijs in de categorie 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid'gaat naar Jeffrey Paays (RUG) voor zijn afstudeerproject naar de economische haalbaarheid van pyrolyse. Dit is een methode om biomassa (houtachtige stoffen) om te zetten in bio-olie. Deze winnaars ontvangen ieder
zesduizend Euro.

De KVGN, EnergieNed en Gasunie hebben ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de International Gas Union en de daaraan verbonden wereldgasconferentie in juni te Amsterdam vijf prijzen ter beschikking gesteld voor afstudeerprojecten: twee in de categorie Technologie en Duurzaamheid en drie in de categorie Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Tijdens zijn afstudeerproject bij Rolls Royce in Duitsland werkte Ramaekers (Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Eindhoven) een model uit, waarmee de schadelijke uitstoot van verbrandingsprocessen in verbrandingsmotoren, maar ook in boilers of energiecentrales, te voorspellen is. Door een kleine verandering in het ontwerp van bijvoorbeeld een verbrandingsmotor kan onder andere de uitstoot van het zeer giftige koolmonoxide (CO) drastisch worden verminderd. Het model is ook bruikbaar om energieverbruik te voorspellen. Giel heeft een theoretisch model uitgewerkt, vertaald naar een computermodel en dit getest. Daaruit bleek dat het model nauwkeurige voorspellingen kon doen over de uitstoot van schadelijke stoffen en brandstofverbruik.

Jeffrey Paays (Technische Bedrijfswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen) deed in opdracht van Bio-olie Nederland onderzoek naar de economische haalbaarheid van een pyrolysefabriek. Pyrolyse is een methode om biomassa (houtachtige stoffen)om te zetten in bio-olie. Het is een innovatieve methode om uit houtafval, sloophout en bijvoorbeeld suikerbietenpulp, bio-olie te verkrijgen. Hij paste in zijn onderzoek verschillende scenario's toe voor bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van aardgas en groene stroom. De uitkomst van de studie van Paays is dat deze methode concurrentievoordelen heeft tenopzichte van andere methoden. Zo zou de productie zonder milieusubsidie (MEP-subsidie) rendabel kunnen zijn. Het belang van dergelijk onderzoek voor de maatschappij is groot. Het draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame en schone energiebronnen. Bio-olie is CO2 neutraal en vergroot het broeikaseffect niet.
Voor de prijs hebben universiteiten studenten voorgedragen. Een jury van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uit Haarlem heeft de genomineerde scripties beoordeeld. Deze Maatschappij organiseert en jureert diverse wetenschappelijke prijzen en afstudeerprijzen, zoals de Jong Talent prijzen en de Akzo Nobel Science Award.
bron:Gasunie