Van 9 tot en met 16 mei vindt in Athene de 13e Wereldzendingsconferentie plaats, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en evangelische kerken. Het thema van de conferentie is "Kom Heilige Geest, breng genezing en verzoening". Centraal staat de vraag hoe kerken helende, verzoenende en daardoor ook missionaire geloofsgemeenschappen kunnen zijn. Aan de conferentie nemen zo'n zeshonderd personen deel, vanuit alle werelddelen. Ook de Protestantse Kerk in Nederland is met een delegatie aanwezig.

De internationale zendingsbeweging is de bakermat geweest van de internationale oecumene. Vanaf de eerste Zendingsconferentie - 1910 in het Schotse Edinburgh - heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het denken over de verspreiding van het christendom en de eenheid van christenen overal ter wereld. Nadat de zendingsbeweging na de Tweede Wereldoorlog integraal onderdeel ging uit maken van de Wereldraad van Kerken, bleven de Wereldzendingsconferenties bestaan. De 13e conferentie in Athene is de eerste in vijftig jaar die in Europa plaatsvindt. Misschien wel tekenend, omdat Europa - in het begin van de twintigste eeuw als bron van de zending te beschouwen - een eeuw later zelf weer zendingsterrein is geworden. Bijzonder is ook dat een orthodoxe lidkerk van de Wereldraad - de Grieks-Orthodoxe Kerk - gastvrouw is van de conferentie. Orthodoxe kerken hebben vaak grote moeite met evangelicale bewegingen als niet-officiële kerken, die naar verwachting in Athene juist meer dan ooit vertegenwoordigd zullen zijn.

In Athene zullen de thema's heelmaken en verzoening op verschillende manieren aan de orde komen. Heelmaken, genezen, wordt zowel betrokken op gezondheid en ziekte als op geestelijk en sociaal welzijn. Daarbij horen ook onderwerpen als gebedsgenezing en omgaan met (boze) geesten; rituelen waar kerken in Nederlands vaak weinig ervaring mee hebben maar die in veel kerken in Afrika en Latijns-Amerika heel gewoon zijn. Verzoening komt in Athene aan de orde in verband met oorlog, racisme en geweld (Rwanda, Zuid-Afrika, de Balkan), maar ook op micro-niveau: verzoening tussen mensen, verzoening van mensen met God.

De delegatie van de Protestantse Kerk in Nederland ziet als uitdaging in de Wereldzendingsconferentie de vraag hoe we als kerken in het geseculariseerde Nederland open kunnen staan voor andere wijzen van geloofsbeleving, missionaire presentie en daarvan te leren. Volgens delegatielid ds. Evert Overeem (adjunct-directeur Protestantse Dienstenorganisatie) is een belangrijke ervaring die de Protestantse Kerk wil inbrengen dat je missionaire presentie moet durven concentreren op vragen rond getuigenis en spiritualiteit. "Als Protestantse Kerk in Nederland proberen we daar weer meer accent op te leggen. Zaken van vrede en gerechtigheid zijn natuurlijk ook van belang, maar het is jammer wanneer die de agenda beheersen wanneer het over zending en evangelisatie gaat. Het is niet altijd zinvol om eerst de problemen in de wereld te willen oplossen wanneer het over missionaire presentie gaat. Als zending over alles gaat, gaat het nergens meer over", aldus Overeem.

bron:PKN