In 2004 werkte ruim een kwart van de werkzame beroepsbevolking regelmatig onder hoge tijdsdruk. Dit aandeel vertoont al vijf jaar een dalende lijn. Ruim 40 procent werkte in een hoog tempo, dit aandeel is al een aantal jaren hetzelfde. Hoge werkdruk (hoog tempo à©n hoge tijdsdruk) neemt de laatste jaren af en komt het meest voor in de horeca en in de bedrijfstak vervoer en communicatie.

Aandeel hoge tijdsdruk met eenvijfde gedaald
Het aandeel werkenden dat melding maakt van werken onder hoge tijdsdruk lag in 2004 op 27 procent. Dat is minder dan tijdens de hoogconjunctuur eind jaren negentig, toen het om 33 procent van de werkenden ging.

Ruim 40 procent van de werkzame beroepsbevolking werkte in 2004 regelmatig in een hoog tempo. Dit percentage is sinds 1997 nauwelijks veranderd.

Werkdruk het hoogst tussen de 30 en 50 jaar
Ruim een kwart van de werkzame beroepsbevolking heeft te maken met hoge werkdruk (hoge tijdsdruk à©n hoog tempo). Zowel bij mannen als bij vrouwen hangt de werkdruk samen met leeftijd. De werkdruk loopt op vanaf de leeftijd dat men begint met werken tot een vrijwel constante waarde voor werkenden tussen de 30 en de 50 jaar. In die leeftijdsgroep had in 2004 bijna eenderde van de werkenden te maken met hoge werkdruk. Daarna neemt de ervaren werkdruk weer af.

Tussen 20 en 30 kennen vrouwen vaker hoge werkdruk
Mannen melden vanaf dertig jaar vaker een hoge werkdruk dan vrouwen. Bij de 20-29-jarigen zijn er naar verhouding meer vrouwen met een hoge werkdruk. Rond hun dertigste, wanneer er kinderen komen, maken veel vrouwen de overstap naar deeltijdwerk. Mensen met een deeltijdbaan rapporteren minder vaak een hoge werkdruk dan degenen met een voltijdbaan.

Werkdruk in horeca het hoogst
In de landbouw en handel ligt de ervaren werkdruk duidelijk lager dan gemiddeld. In deze bedrijfstakken meldde minder dan twee op de tien werknemers een hoge werkdruk. Bedrijfstakken als de horeca, vervoer en communicatie, en de zakelijke en financiële dienstverlening kennen een relatief hoge werkdruk. Ruim drie op de tien werkenden in deze bedrijfstakken hadden te maken met een hoge werkdruk.

bron:CBS