Deurwaarders kunnen straks het UWV vragen
wie de werkgever van een schuldenaar is. Schuldeisers zijn dan niet
meer aangewezen op handelsinformatiebureaus als het niet lukt de
werkgever van de schuldenaar te achterhalen. Dit staat in een
voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie), waarmee de
ministerraad heeft ingestemd.

De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat
het derdenbeslag sneller kan worden uitgevoerd. Een derdenbeslag
betekent dat een schuldeiser beslag legt op vorderingen die een
schuldenaar op derden heeft, bijvoorbeeld zijn loon.

Ook het bedrijfsleven heeft voordeel van
de maatregel. De administratieve lasten zullen voor hen met 1,9
miljoen euro per jaar dalen.

Akte van aanzegging

Verder kan de akte van aanzegging
(exploot) van een derdenbeslag voortaan digitaal worden verzonden.
Dit moet de communicatie makkelijker maken tussen deurwaarders en
bijvoorbeeld het bedrijf of de bank waar het beslag wordt
gelegd.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies worden
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:MinJus