Vanaf 1 januari 2008 betalen alle
werkgevers die verzekerd zijn bij het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) een gelijke premie voor de lopende
WAO-uitkeringen. Momenteel hangt de hoogte van deze premie voor een
werkgever nog af van het aantal van zijn werknemers dat in de WAO
is gekomen, de zogeheten Pemba-regeling. Het wetsvoorstel van
minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de
afschaffing van de Pemba regelt, is vandaag naar de Tweede Kamer
gestuurd. Verder regelt het wetsvoorstel dat er geen
premiedifferentiatie komt voor volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten in de WIA (Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen), de opvolger van de WAO.

Het vorige kabinet besloot de Pemba voor
de WAO af te schaffen en zo’n regeling niet te treffen voor
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de WIA. Dit is gemeld
in een brief aan de Tweede Kamer (20 oktober 2006). Dat besluit is
overgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet. Met dit
wetsvoorstel werkt het kabinet dit deel van het coalitieakkoord nu
uit.

bron:SZW