In geval van ziekte, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een ongeval waarvan de oorzaak bij een derde ligt,
moet onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor de kosten van
re-integratie geen belemmering vormen voor het onmiddellijk starten
met de nodige re-integratiemaatregelen. Met het oog daarop zullen
werkgevers die hun zieke werknemers weer aan de slag helpen, de
kosten daarvan makkelijker kunnen verhalen op de eventuele
veroorzaker van de ziekte of handicap, de zogenoemde aansprakelijke
derde.

De kosten van re-integratiemaatregelen
moeten wel redelijk zijn. Ook het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) en werkgevers die zelf het risico
dragen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen deze kosten
bij arbeidsongeschiktheid straks gemakkelijker verhalen op een
mogelijke veroorzaker.

Dit is de kern van een wetsvoorstel
waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister
Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wetsvoorstel geeft meer
juridische duidelijkheid en stimuleert daarmee snellere
re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Het kabinet vindt een betere
verhaalmogelijkheid nodig, omdat het helpt om zieke of
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer
aan de slag te krijgen. Tot nu toe bestaat er in de praktijk veel
onduidelijkheid over. Werkgevers doen naar verwachting meer aan
re-integratie als ze weten dat kosten makkelijker te verhalen zijn.
Snellere re-integratie beperkt ook het inkomensverlies van de
betrokken werknemers. Dat is ook in het belang van veroorzakers.
Die hoeven minder inkomensschade te vergoeden wanneer de
betreffende werknemers minder lang langs de kant staan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het
Wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever en UWV voor advies
naar de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en
het advies worden openbaar op het moment van indiening bij de
Tweede Kamer.

bron:SZW