Gezinsvoogden hebben eind 2007 niet meer
dan 17,5 ‘zaken’ onder hun hoede. Dat is het resultaat
van een convenant dat minister Verdonk (Jeugdbescherming) vandaag
in Utrecht heeft gesloten met de provincies en de Bureaus
Jeugdzorg. Een jaar later moet deze ‘caseload’ per
gezinsvoogd zijn teruggebracht tot gemiddeld 15.

Het reduceren van de werklast is
belangrijk omdat de gezinsvoogden zich alleen dan op een
aanvaardbare manier kunnen richten op hun primaire taken. De
doelstellingen waren opgenomen voor eind 2008 in het Deltaplan
gezinsvoogdij, maar het is noodzakelijk gebleken ze te
versnellen.

Minister Verdonk heeft vier miljoen euro
uit de begroting van 2008 naar voren gehaald, zodat direct kan
worden gestart met de werving en selectie van nieuw personeel.
Gecombineerd met duidelijke afspraken tussen de bureaus Jeugdzorg
en de provincies om de groei van het aantal kinderen dat onder
toezicht wordt geplaatst op te vangen, zal dit ervoor zorgen dat de
werklast van gezinsvoogden dit jaar niet toeneemt, maar juist
afneemt.

Om te verzekeren dat het convenant ook
daadwerkelijk vruchten zal afwerpen, zijn duidelijke
resultaatsverplichtingen opgenomen. De bureaus Jeugdzorg en de
provincies moeten begin 2008 ook verantwoording afleggen over deze
verplichtingen.

Het convenant vloeit voort uit het overleg
dat de partijen twee weken geleden hadden op het ministerie van
Justitie in Den Haag. Daar zegde minister Verdonk toe om in 2007
vier miljoen euro extra beschikbaar te stellen, mits de bureaus
Jeugdzorg konden garanderen dat de werklast van de gezinsvoogden
direct zou worden aangepakt. In het convenant zijn deze afspraken
uitgewerkt en vastgelegd. Het convenant zal in de Staatscourant
worden gepubliceerd.

bron:MinJus