In 2006 is de werkloosheid onder
niet-westerse allochtonen licht gedaald. Deze daling kwam geheel
voor rekening van jongeren. Bij niet-westerse allochtonen boven de
25 jaar daalde de werkloosheid niet. De werkloosheid onder
niet-westerse allochtonen is hierdoor minder snel afgenomen dan
onder autochtonen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het
CBS.

Daling werkloosheid allochtonen blijft
achter

In 2006 was de werkloosheid onder
niet-westerse allochtonen 15,5 procent. Dat is een lichte daling
ten opzichte van een jaar eerder, toen het 16,4 procent was. Onder
autochtonen daalde de werkloosheid naar verhouding sterker. In 2006
was 4,3 procent van de autochtone beroepsbevolking werkloos.

Allochtonen drieënhalf maal zo vaak
werkloos

Niet-westerse allochtonen zijn
drieënhalf maal zo vaak werkloos als autochtonen. De afgelopen
jaren was dit verschil iets minder groot. Niet-westerse allochtonen
hebben minder geprofiteerd van de daling van de werkloosheid dan
autochtonen.

Allochtone jongeren profiteren wel van
daling werkloosheid

Onder jonge allochtonen is de werkloosheid
wel flink gedaald. In 2006 waren er 20 duizend niet-westerse
allochtonen van 15-24 jaar werkloos. Dat komt overeen met 22
procent van de jongere niet-westerse beroepsbevolking. Een jaar
eerder was dat nog 26 procent. Onder autochtone leeftijdsgenoten
daalde de werkloosheid van bijna 11 naar ruim 9 procent. De
jeugdwerkloosheid was onder niet-westerse allochtonen bijna
tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen. Het verschil in
ontwikkeling tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen zit in
de groep 25-64-jarigen. Bij niet-westerse allochtonen is de
werkloosheid onder 25-64 jarigen in 2006 ongeveer gelijk aan
2005.

Geen grote verschillen tussen
niet-westerse groepen

Marokkanen zijn door de jaren heen de
groep met de hoogste werkloosheid. In 2006 was 17 procent van deze
groep werkloos. Daarmee waren zij bijna anderhalf maal zo vaak
werkloos als Surinamers, de groep met traditioneel de laagste
werkloosheid. In 2006 was de werkloosheid onder Surinamers 12
procent. De verhouding tussen deze twee groepen is daarmee terug op
het niveau van 2000.

bron:CBS