De officiële werkloosheid vertoonde tegen het eind van 2004 een
stijgende lijn. In het vierde kwartaal van 2004 telde Nederland
gemiddeld 473 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden
komt de werkloosheid uit op 492 duizend. Dit is 13 duizend hoger dan in
de periode september-november 2004 en 28 duizend hoger dan in het derde
kwartaal van vorig jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gedurende de afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,3 procent van de
beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 5,5 procent.


Wisselend beeld in 2004

De werkloosheid lag in het vierde kwartaal 57 duizend hoger dan een
jaar eerder. Toch liet de arbeidsmarkt in de loop van 2004 tekenen van
herstel zien. Halverwege het afgelopen jaar vertoonde de werkloosheid
enige tijd een dalende trend. Deze dalende trend heeft zich na de zomer
echter niet doorgezet. De werkloosheid vertoont momenteel weer een
trendmatige groei van 6 duizend werklozen per maand.

Jaargemiddelde 83 duizend hoger
Het jaargemiddelde van de werkloosheid is voor 2004 uitgekomen op 479
duizend, een stijging van 83 duizend ten opzichte van 2003 toen het
jaargemiddelde uitkwam op 396 duizend. De werkloosheid steeg bij zowel
mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen. Het aantal mannelijke
werklozen steeg met 41 duizend, het aantal werkloze vrouwen met 43
duizend. Onderverdeeld naar leeftijd valt de sterke stijging onder
ouderen op. In de leeftijdsgroep 45-64 steeg het aantal werklozen met
32 duizend. Als percentage van de beroepsbevolking was de werkloosheid
het hoogst onder jongeren met 13,3 procent. In 2003 was dit nog 10,6
procent.
Met het beschikbaar komen van de cijfers over het vierde kwartaal zijn
de voorlopige werkloosheidscijfers voor 2004 in geringe mate
bijgesteld. Deze herziening is een vast onderdeel van de gebruikte
methode.

Technische toelichting
De werkloze beroepsbevolking volgens de officiële definitie bestaat uit
alle mensen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan
twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor
twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn.
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voornamelijk
gebaseerd op de Enquàªte beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat
maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De
uitkomsten uit dit steekproefonderzoek kennen een
onnauwkeurigheidsmarge.
De maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking hebben een
voorlopig karakter. De cijfers kunnen met het beschikbaar komen van
meer informatie over de arbeidsmarkt nog worden aangepast. Na afloop
van het verslagjaar vindt een reguliere aanpassing plaats op basis van
geactualiseerde informatie.
Met ingang van 2005 zal het seizoenpatroon maandelijks met het
beschikbaar komen van nieuwe werkloosheidscijfers worden
geactualiseerd. Hierdoor kunnen ook eerder gepubliceerde
seizoengecorrigeerde cijfers fractioneel veranderen.
Met ingang van 2005 wordt maandelijks de maandmutatie van de trend in
de werkloosheid gepubliceerd. Deze trend is een indicator voor de
middellange tot lange termijnontwikkeling van de werkloosheid. De trend
zal iedere maand met het beschikbaar komen van nieuwe
werkloosheidscijfers opnieuw worden vastgesteld. Met name voor de meest
recente perioden kunnen de eerder gepubliceerde waardes van de
maandmutatie van de trend hierdoor significant veranderen. Op de
website van het CBS staat een korte toelichting op seizoencorrectie en
trend.
Het CBS publiceert naast cijfers over de werkloze beroepsbevolking ook
een aantal andere indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod, zoals de
geregistreerde werkloosheid en het aantal mensen met een bijstands- of
WW-uitkering. Deze gegevens zijn beschikbaar in de database StatLine op
de website van het CBS: www.cbs.nl. Hier zijn ook de cijfers over de
werkzame beroepsbevolking te vinden.
            
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular