Werknemers verzuimen minder vaak dan in 2003. Het aantal keren dat een
werknemer zich in 2004 wegens ziekte afmeldde, ligt 10% lager dan in
2003. Vorig jaar deed hij dat 1,2 keer per jaar, in 2004 1,08 keer. Ook
het verzuimpercentage is met 2% gedaald. ArboNed is met 1,2 miljoen
werknemers onder contract 's lands op een na grootste arbodienst.  

Het verzuimpercentage van werknemers die ArboNed onder contract heeft,
ligt tot en met november 2004 op gemiddeld 4,4%. Dat is 2% lager dan
het percentage dat ArboNed vorig jaar noteerde, namelijk 4,5%. Het
landelijke verzuimpercentage lag in 2003 op 4,7% (CBS). Van oudsher
staat griep als verzuimoorzaak volop in de belangstelling. Dit najaar
constateerde ArboNed nog een flinke toename van het aantal
griepgevallen. Deze stijging lijkt zijn ergste groei echter weer gehad
te hebben.  
 
Oorzaken  
Tien jaar na de privatisering van de Ziektewet is gezondheid een vast
onderdeel op de beleidsagenda van organisaties geworden. Bedrijven,
overheden en instellingen zijn gaan inzien dat verzuim vaak geen
voldongen feit is, maar een gegeven waarop te sturen is. Directe
aandacht door werkgever en arbodienst voor de situatie van de werknemer
leidt ertoe dat verzuim kan worden voorkomen en beperkt. Dit inzicht
kreeg het laatste decennium financiële en sociale prikkels. De
financiële prikkel richt zich op de verplichting van een werkgever om
twee jaar lang het loon van zijn verzuimende medewerker door te
betalen. Sociale impulsen komen voort uit de samenwerking met de
arbodienst, en uit de inspanningsverplichtingen die de Wet verbetering
poortwachter voor werkgever en werknemer stelt. Daarbij heeft
economisch tegenwind ook zijn aandeel in de verzuimdaling, want bij
laagconjunctuur melden werknemers zich minder snel ziek. Dat is deels
toe te schrijven aan de wens de baan te behouden en deels aan de
toegenomen aandacht voor verzuim en arbeidsomstandigheden in dergelijke
periodes. 'Alle hens aan dek' geldt dan meer dan tevoren.  

Bron: ARBONED