De Werktop die kabinet en sociale partners
ruim een jaar geleden hebben gehouden, was een succes. Dat blijkt
uit een evaluatie van de betrokken partijen. De gemaakte afspraken
zijn nagekomen. De Werktop heeft veel in gang gezet dan wel
versneld op het gebied van scholing en praktijkleren. Een van de
belangrijkste oogmerken van de Werktop, het wegwerken van een
tekort aan stageplaatsen voor jongeren, is gerealiseerd. Mede
dankzij extra overheidsmiddelen is er grosso modo geen sprake meer
van een tekort aan stageplaatsen, zo blijkt uit de evaluatie. Het
aantal erkende leerbedrijven is fors toegenomen.

Demissionair minister De Geus van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft de evaluatie vandaag naar de Tweede
Kamer gestuurd. Voor de evaluatie hebben het kabinet en de
Stichting van de Arbeid (waarin de werkgevers- en
werknemersorganisaties zitten) ook de MBO-raad en de Vereniging
kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Colo) ingeschakeld. De
Werktop werd gehouden op 1 december 2005 en resulteerde in de
‘Tripartiete beleidsinzet op het gebied van scholing en
werk’.

Naar aanleiding van de Werktop heeft het
kabinet vorig jaar 40 miljoen euro uitgetrokken voor scholing en
stages. Daarnaast trok het kabinet 95 miljoen euro uit voor het
Middelbaar Beroepsonderwijs, onder meer voor de begeleiding van
leerlingen die dreigen uit te vallen. Op de begroting voor dit jaar
heeft het kabinet overigens 115 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor projecten die leren en werken combineren.

Het is zaak het ingezette beleid voort te
zetten, schrijft minister De Geus aan de Tweede Kamer. Met name in
de gezondheidszorg blijkt het nog lastig om stageplaatsen te vinden
voor leerlingen op lagere niveau’s. Ook moeten meer jongeren
kiezen voor beroepen waar vraag naar is. Een betere voorlichting is
hierbij essentieel, te beginnen op VMBO-niveau. De Stichting van de
Arbeid zal het initiatief nemen meer regelmatig met betrokken
organisaties uit het onderwijsveld bijeen te komen.

bron:SZW