Werkzoekenden
uit Nederland moeten vaker worden ingezet voor seizoensgebonden arbeid
in de land- en tuinbouw. Volgens de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) is
dit mogelijk door hen via detachering bij een bedrijf in deze sector
aan het werk te helpen. 
Werkgevers
in de land- en tuinbouw krijgen zo
tegen concurrerende voorwaarden de beschikking over arbeidskrachten
zonder dat het hen met extra administratieve rompslomp opzadelt. De
werkzoekenden doen vaste werkervaring op en vergroten, in combinatie
met scholing, hun kansen op een baan. Gemeenten kunnen hiermee besparen
op hun uitkeringsuitgaven. De RWI verwacht dat door middel van
detachering werkgevers in deze sector meer uitkeringsgerechtigden en
minder buitenlandse arbeidskrachten gaan aannemen. Voorwaarde is wel
dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid krijgen om werken via
detachering voor zowel de werknemer als de werkgever aantrekkelijk te
maken.


Op verzoek van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de RWI onderzocht hoe werkzoekenden meer kunnen
worden ingeschakeld bij seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Voor
veel kortdurende werkzaamheden nemen bedrijven in deze sector vaak
buitenlandse werknemers aan; in 2004 betrof dit ongeveer 14.700
tewerkstellingsvergunningen. Veel Nederlandse uitkerings­gerechtigden
blijken om uiteenlopende redenen niet inzetbaar te zijn voor
seizoensarbeid.

Detachering

De RWI, waarin ook LTO Nederland vertegenwoordigd is, heeft
staatssecretaris Van Hoof vandaag voorstellen gedaan met als doel meer
werkzoekenden bij seizoensarbeid in te schakelen. Kern hiervan is dat
zij in dienst treden van een detacheringsbedrijf dat functioneert als
´tussenwerkgever'. Het detacheringsbedrijf neemt de organisatie van de
seizoensarbeid voor zijn rekening. Dit bedrijf verzorgt, in
samenwerking met gemeenten, de begeleiding en benodigde scholing van de
werknemer, evenals de personeelsadministratie. De
detacheringsconstructie neemt veel belemmeringen weg die het inzetbaar
maken van uitkeringsgerechtigden tot nu toe in de weg staan. Voor
werkgevers in de land- en tuinbouwsector zijn hieraan geen extra kosten
verbonden.

Loonkostensubsidie

De RWI bepleit verder de inzet van loonkostensubsidies, zodat de
werkzoekenden kunnen concurreren met de buitenlandse arbeidskrachten.
De werkgever kan zo op tijd en tegen een markconforme prijs over een
flexibel aantal werknemers beschikken. De werknemers moeten kunnen
rekenen op een passende honorering volgens het uitgangspunt ´werk moet
lonen'. De Raad veronderstelt bij hen een positieve motivatie voor
werken in de agrarische sector.
Doordat het dienstverband met het detacheringsbedrijf voor een langere
periode geldt dan de seizoensarbeid duurt, krijgt de werkzoekende een
verhoogde kans op terugkeer naar een reguliere baan. Voor gemeenten kan
deze detacheringsconstructie dan ook een effectief
reïntegratie-instrument zijn: uitkeringsgerechtigden worden teruggeleid
naar de arbeidsmarkt. Dit levert gemeenten een besparing van de
uitkeringslasten op. Een ander maatschappelijk voordeel is dat illegale
arbeid ermee wordt teruggedrongen.

Project
Seizoensarbeid

Het bemiddelingsteam van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), dat
kort voor afgelopen zomer is ingesteld, bemiddelt inmiddels zoveel
mogelijk Nederlandse werkzoekenden naar seizoensarbeid. De RWI
adviseert deze werkwijze, de inzet van dit team en het gezamenlijke
Project Seizoensarbeid van CWI en LTO, voort te zetten. Tegelijk kan
dan voor werkgevers de procedure voor het verstrekken van een
tewerkstellingsvergunning aan buitenlandse arbeidskrachten worden
vereenvoudigd. Wel moet steeds via het CWI getoetst worden of er
Nederlandse werkzoekenden onmiddellijk inzetbaar zijn.

Pilots
De RWI wil de voorgestelde constructie meteen via drie pilots met zowel
publieke als private detacheringsbedrijven in de praktijk uitvoeren.
Met het ministerie van SZW wil de Raad overleggen over de financiering.
De RWI denkt hierbij aan middelen uit het innovatiebudget van de Wet
Werk en Bijstand en eventueel uit het Europees Sociaal Fonds.
Voor de RWI vormt dit voorstel over seizoensarbeid onderdeel van een
brede aanpak van de problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In
2005 komt de Raad met nadere voorstellen om de werkgelegenheid voor
laagopgeleide en kansarme werkzoekenden te
stimuleren.

Klik hier voor het adviesrapport.

Bron: RWI