Per 1 januari houdt de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) op te bestaan. De taak van de SER in het kader van deze wet vervalt hiermee. In plaats van de Wabb komt de Wet financiële dienstverlening (Wfd), die niet alleen over verzekeringstussenpersonen gaat, maar ook over financiële planners en bemiddelaars in hypotheken, kredieten en effecten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de Wfd uitvoeren.

Verzekeringstussenpersonen moeten voor eind januari een vergunning aanvragen bij de AFM. Dat kan via een formulier dat kan worden gedownload van de site van de AFM (www.afm.nl). De Wfd stelt hogere eisen aan financiële dienstverleners dan de Wabb. De Wabb stelde alleen eisen aan de diplomas van verzekeringstussenpersonen, maar voor een vergunning uit hoofde van de Wfd moet een tussenpersoon daarnaast bewijzen dat hij doet aan permanente educatie. Ook moeten de administratieprocessen van zijn bedrijf goed op orde zijn. Bovendien moet hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben en aangesloten zijn bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Ook moet hij de gedragscode van het GIDI (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair) onderschrijven.
Voor de tussenpersonen die al in het SER-register staan ingeschreven, geldt een overgangsbepaling. Zij mogen in elk geval hun beroep blijven uitoefenen tot de AFM over hun vergunningsaanvraag heeft beslist. Is die beslissing negatief, dan mag de betrokkene nog wel zijn lopende zaken afhandelen, maar geen nieuwe zaken meer aannemen.
bron:SER