Op 1 januari 2005 treedt de Wet conflictenrecht geregistreerd
partnerschap in werking. De wet geeft bepalingen voor geregistreerde
partnerschappen met een internationaal aspect.
Zo bepaalt de wet dat het Nederlandse recht van toepassing is op de
voorwaarden waaraan twee personen in een internationale situatie
-bijvoorbeeld als à©à©n van hen of beiden niet de Nederlandse
nationaliteit heeft c.q. hebben- moeten voldoen om in Nederland een
geregistreerd partnerschap aan te gaan. Opgenomen is ook een regeling
voor de erkenning van een buitenlands geregistreerd partnerschap in
Nederland en het recht dat van toepassing is op verschillende
rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap, zoals bijvoorbeeld
het partnerschapsvermogensregime en pensioenverevening. Op de
beëindiging bij wederzijds goedvinden of de ontbinding van een in
Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland is het
Nederlandse recht van toepassing. Is het geregistreerd partnerschap in
het buitenland aangegaan dan kunnen partners desgewenst kiezen voor
toepassing van het recht van de staat waar het partnerschap is
aangegaan. Een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een
geregistreerd partnerschap wordt, onder bepaalde voorwaarden, in
Nederland erkend. De wet is van toepassing op geregistreerde
partnerschappen die op of na 1 januari 2005 zijn aangegaan.
Voor zoveel mogelijk, is aansluiting gezocht bij de bestaande
regelingen voor het conflictenrecht ter zake van de gevolgen van het
huwelijk. De wet is in overeenstemming met een voorontwerp dat in 1998
door de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht werd
opgesteld en waarop de praktijk zich tot dusver heeft gericht. Tegelijk
met de wet treedt een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap
in werking. Met ingang van 1 januari 2005 zal niet alleen een in
Nederland geregistreerd partnerschap in het kader van de verkrijging en
het verlies van het Nederlanderschap op dezelfde wijze worden behandeld
als een huwelijk, maar ook een in het buitenland geregistreerd
partnerschap dat op grond van de wet als geregistreerd partnerschap in
Nederland wordt erkend.

Bron: Ministerie van Justitie