De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) is ingediend bij de Tweede Kamer.
Het doel van de Wmo is zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld de taak sociale samenhang te bevorderen, mantelzorg te ondersteunen en voorzieningen aan te bieden voor mensen met een beperking, zoals huishoudelijke hulp.

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de wet op 1 juli 2006 invoeren, hierbij volgt de staatssecretaris het advies van de Raad van State.
Gemeenten worden met de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van de lokale maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om sociale activering, ondersteunen van mantelzorg en voorlichtingsloketten.
De Wmo legt de verantwoordelijkheid voor die participatie bij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente is verantwoordelijk voor een voorzieningenaanbod dat burgers in staat stelt om mee te doen in de maatschappij en elkaar daarbij te helpen.
In de Wmo gaan de Welzijswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de AWBZ op. Op dit moment zijn er nog teveel verschillende regels voor verschillende voorzieningen. Met de Wmo kunnen gemeenten al die regelingen bij à©à©n loket onderbrengen.

bron:RVD