Het wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming is op 19 december jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Adviezen van de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak en van de Europese Commissie zijn in dit voorstel verwerkt. Het belangrijkste onderdeel van het
voorstel behelst het oprichten van een toezichthouder consumentenrecht. Met dit
wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de Europese regelgeving op dit gebied (de
Verordening inzake samenwerking handhaving consumentenbescherming).

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van de herijking van het consumentenbeleid die in 2003 heeft plaats gehad. Voor staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip waren er drie aanleidingen voor deze herijking: de vaststelling dat er lacunes waren in de consumentenbescherming die om een oplossing vroegen, het nationale handhavingsstelsel moest worden aangepast aan de Europese regels en het was haar overtuiging dat een sterke markt een sterke overheid nodig heeft.
Uit onderzoek blijkt dat veel klachten van consumenten gaan over misleiding en over algemene voorwaarden en garantie. Veel klachten gaan over mogelijke inbreuken op het consumentenrecht waardoor meer consumenten gedupeerd worden of kunnen worden. De consumententoezichthouder zal dit soort klachten met een collectief karakter gaan behandelen.De consumententoezichthouder zal ConsumentenAutoriteit gaan heten en zal naar verwachting per 1 januari 2007 volledig functioneren.
bron:EZ