De World Health Assembly, het hoogste beslisorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), roept in een resolutie haar lidstaten op in actie te komen tegen gezondheidsproblemen als gevolg van schadelijk alcoholgebruik.

De WHO is verontrust over de schade die alcohol aanbrengt en wil dat de lidstaten met passende en effectieve maatregelen komen. Het is voor het eerst sinds 1983 dat de WHO een resolutie aanneemt over de aanpak van het alcoholprobleem. Volgens STAP (Stichting Alcoholpreventie) doet de WHO met haar oproep een appà¨l op de Nederlandse politiek om de onlangs door Minister Hoogervorst voorgestelde maatregelen (o.a. hogere accijns op zoete mixdrankjes) te ondersteunen.

Alcoholgebruik wereldwijd op derde plaats ziektelasten
Alcohol kan aan bijna ieder orgaan schade veroorzaken. Overmatig drinken staat in verband met 60 verschillende ziektes en aandoeningen, inclusief chronische ziekten zoals alcoholafhankelijkheid en levercirrose en acute problemen zoals hartproblemen en verwondingen. Alcoholgebruik is wereldwijd verantwoordelijk voor 4% van de totale ziektelast (ter vergelijking: hoge bloeddruk 4,4%, tabak 4,1%). In ontwikkelingslanden draagt alcoholconsumptie mà©à©r bij aan ziekte, verwondingen en voortijdige sterfte dan enige ander risicogedrag.

WHO: voer effectieve maatregelen nu uit
Van 17 tot 22 mei jl. vond in Genà¨ve de World Health Assembly plaats, de jaarlijkse vergadering van de 192 lidstaten van de WHO. Als resultaat daarvan roept de WHO haar lidstaten op effectieve maatregelen te nemen tegen de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Er is volgens de WHO steeds meer bewijs dat het nemen van passende maatregelen de alcoholproblemen op lokaal en nationaal niveau kan verminderen. Uit een recente analyse van 31 beleidsmaatregelen kwamen de volgende 10 als beste naar voren: een minimumleeftijd voor het kopen van alcohol, staatsmonopolie van alcoholverkoop, beperkingen aan de tijdstippen voor alcoholverkoop, beperking van het aantal verkooppunten, specifieke alcoholaccijns, meer blaastesten, lage toegestane alcoholpromillage in het verkeer, intrekken van rijbewijs bij rijden onder invloed, een lagere grens voor beginnende rijders en een actievere rol voor huisartsen bij het signaleren van overmatig drinken.
Volgens de WHO is gezondheidsvoorlichting over alcohol niet vanzelfsprekend effectief.

Alcoholaccijns meest effectieve maatregel
Onderzoek wijst uit dat het verhogen van alcoholaccijns het meest kosteneffectief is in landen met een gemiddelde (o.a. Nederland) tot hoge alcoholconsumptie (o.a. Frankrijk, Ierland).
Maatregelen gericht op risicogroepen en overmatige drinkers, zoals korte behandelingen door huisartsen, lijken meer effectief in landen met een lagere alcoholconsumptie.

STAP: Nederlandse politici zouden voorstellen Hoogervorst moeten ondersteunen
Volgens STAP (Stichting Alcoholpreventie) kan de oproep van de WHO beschouwd worden als een directe oproep aan Nederlandse politici om de plannen van Hoogervorst in zijn beleidsbrief Alcohol & Jongeren te steunen. Volgende week is daarover in de Tweede Kamer een vervolgdebat.
Hoogervorst pleit in zijn beleidsbrief voor effectieve maatregelen zoals de invoering van accijns op mixdranken, een verbod op alcoholreclame op tv tot 9 uur 's avonds en het beter controleren van de leeftijdsgrenzen. In het bijzonder de VVD en het CDA wijzen deze plannen af. Deze partijen pleiten voor meer voorlichting, maatregelen die volgens de WHO er niet echt toe doen.
Directeur Van Dalen van STAP: 'De oproep van de WHO geeft aan dat in Nederland het probleem niet met zachte hand aangepakt mag worden. Het invoeren van nieuwe voorlichtingscampagnes zal op zichzelf het alcoholgebruik nooit doen afnemen.
De kern van de boodschap van de WHO is: zorg ervoor dat kinderen onder de 16 jaar geen alcohol kunnen kopen, voer een extra kostendrempel in door accijnsverhoging en laat alcoholverkoop aan specialisten over. Verhoging van de prijs kan door accijnsheffing maar ook door een verbod op stunten'.

bron:Stap