Het afsluiten van de levering van elektriciteit en gas wordt bij ministeriële regeling al voor deze winter verboden. Dat schrijft minister Wijn van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.  Wijn: De consument profiteert van de marktwerking maar de overheid stelt wel sociale grenzen vast. Het verbod geldt niet als:
- de kleinverbruiker zelf om afsluiting verzoekt vanwege bijvoorbeeld een verhuizing.
- de kleinverbruiker fraude heeft gepleegd doordat hij illegaal energie aftapt of met de meter heeft geknoeid.
-de kleinverbruiker elke vorm van minnelijke of wettelijke schuldsanering weigert en ook anderszins niet de betalingsachterstand wil voldoen.

De leverancier krijgt de verplichting om de afnemer die een betalingsachterstand heeft op korte termijn een betalingsherinnering te sturen. Daarin moet de afnemer worden gewezen p de mogelijkheden voor het treffen van een minnelijke betalingsregeling en moet ook orden gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. De leverancier moet bovendien ij het incassotraject zijn best hebben gedaan om in persoonlijk contact te treden met de afnemer om deze mondeling op zijn mogelijkheden te wijzen. Als dat niet heeft geleid tot betaling, moet de leverancier aan de afnemer toestemming vragen om zijn gegevens,
inclusief de hoogte van zijn schuld, door te geven aan een schuldhulpverleningsinstantie.  Dan kan  met instemming van de afnemer een schuld hulpverleningstraject worden gestart en mag de afnemer niet worden afgesloten. Minister Wijn in zijn brief: Als de afnemer ook afwijzend reageert op deze uitgestoken hand of weigert in contact te treden met de leverancier, dan is het alsnog gerechtvaardigd een dergelijke klant af te sluiten. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisicos als gevolg van een ernstige ziekte van de afnemer of een huisgenoot. Om misbruik te
voorkomen, dient de afnemer dit via een doktersverklaring aan te tonen.De ministeriële regeling zal na publicatie onmiddellijk van kracht worden. In het nu
bij de Eerste Kamer aanhangige splitsingswetsvoorstel is als gevolg van een amendement een bepaling opgenomen over preventieve maatregelen om afsluiting te voorkomen. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt het voor de leverancier onder bepaalde voorwaarden mogelijk uit eigen beweging (dus zonder uitdrukkelijke toestemming van de afnemer) persoonsgegevens door te geven aan de schuldhulpverleningsinstantie opdat afsluiting alsnog kan worden voorkomen. Ook wordt dan geregeld dat afnemers die in de zomerperiode zijn afgesloten voor de winterperiode weer worden aangesloten, tenzij één van de uitzonderingsgevallen van toepassing is.

bron:EZ