In 2006 komt er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Andere veranderingen in de zorg zijn de nieuwe Geneesmiddelenwet, de invoering van het burgerservicenummer en het in werking treden van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het ministerie heeft alle veranderingen samengevat en op een rij gezet.

Hieronder staan de meest in het oog springende veranderingen in de zorg in 2006 op een rij.
Zorgverzekeringswet
Op 1 januari 2006 is iedere Nederlander vanaf 18 jaar verplicht verzekerd via de nieuwe zorgverzekering. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen is dan verdwenen. Iedereen betaalt voor de nieuwe zorgverzekering een nominale premie. Mensen die werken of een uitkering krijgen, betalen daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 procent.
Het wettelijk verzekerde pakket (basispakket) is gelijk aan het huidige ziekenfondspakket. Verzekeraars moeten iedereen voor dit pakket accepteren en mogen geen hogere premies vragen aan mensen die ouder of ziek zijn. Het blijft mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Hiervoor geldt geen acceptatieplicht noch een verbod op verschil in premie. Om de nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden kunnen mensen een zorgtoeslag krijgen.
Zorgtoeslag
Om de nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Dit is een bijdrage van de overheid. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. De Belastingdienst voert de regeling uit. Alleenstaanden met een inkomen tot 25.000 euro bruto kunnen maximaal 400 euro zorgtoeslag krijgen. Meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen tot 40.000 euro kunnen onder bepaalde voorwaarden maximaal 1150 euro zorgtoeslag krijgen. De zorgtoeslag voor 2006 kan tot 1 april 2007 worden aangevraagd.
Geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapie
Vanaf 1 januari 2006 hebben burgers geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig om naar een fysiotherapeut te gaan. Daarvoor zal de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden aangepast. Nu is het nog zo dat fysiotherapeuten uitsluitend op verwijzing van een arts een patiënt mogen behandelen. Zorgverzekeraars kunnen wel aanvullende eisen stellen aan deze vorm van directe toegang.
Geneesmiddelen
Voor de zomervakantie zullen de Eerste en Tweede Kamer naar verwachting de nieuwe Geneesmiddelenwet aannemen. Deze wet beoogt de geneesmiddelenvoorziening te vereenvoudigen en te dereguleren. Er staan bijvoorbeeld geen voorschriften meer in voor de manier waarop de apotheker zijn beroep moet uitoefenen. De verplichting dat in elke apotheek een apotheker aanwezig is, vervalt. En zelfzorggeneesmiddelen zijn straks ook verkrijgbaar bij supermarkten, tankstations en andere detaillisten dan drogisten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen bij overtredingen van de Geneesmiddelenwet.
Burgerservicenummer
Het is de bedoeling dat alle Nederlanders in de loop van 2006 een persoonlijk nummer krijgen toegekend. Dit burgerservicenummer (BSN) is gelijk aan het huidige sofi-nummer. In de gezondheidszorg wordt het bijvoorbeeld gebruikt om gegevens van patiënten foutloos uit te wisselen, persoonsverwisseling en fraude te voorkomen en eenvoudiger te kunnen declareren.

Patiënten moeten zich vanaf 2006 legitimeren als ze zich bij een zorgaanbieder melden.
Over een paar jaar wordt het BSN rechtstreeks gekoppeld aan het elektronisch medicatiedossier en het waarnemingsdossier huisartsen. Dan kunnen alle medische behandelaars altijd over dezelfde informatie van een patiënt beschikken. Dit is de eerste stap in de richting van het elektronisch patiëntendossier.
Prik tegen pneumokokken
Baby’s die na 1 april 2006 worden geboren, krijgen een vaccinatie tegen pneumokokken (een bacterie die onder andere hersenvliesontsteking kan veroorzaken). Deze prik wordt in het rijksvaccinatieprogramma opgenomen. De gezondheidswinst die de vaccinatie oplevert is volgens de Gezondheidsraad aanzienlijk. Er kunnen jaarlijks 78 sterfgevallen, 85 gevallen van hersenvliesontsteking, 308 gevallen van bloedvergiftiging, 1800 gevallen van longontsteking en 52.000 gevallen van middenoorontsteking worden voorkomen.
Wet maatschappelijke ondersteuning
In juli 2006 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Hiermee worden gemeenten verantwoordelijk voor een samenhangend beleid op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn voor mensen met een handicap, ouderen, mensen met chronische psychische problemen, verslaafden of mensen die anderszins niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiervoor worden bevoegdheden uit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken en zwaar gehandicapten blijven hun zorg én ondersteuning uit de AWBZ ontvangen.
bron:VWS