De Winkeltijdenwet zal de komende maanden worden geëvalueerd. Na de invoering in 1996 werd de wet al in 1998 geëvalueerd, maar dat was te snel na de invoering van de nieuwe wet om eventuele gedrags- en cultuurveranderingen bij belanghebbende partijen te kunnen vaststellen. Na ruim 8 jaar is het zinvol de werking van de wet opnieuw te evalueren en onder andere na te gaan in welke mate gemeenten gebruik maken van hun bevoegdheid om per verordening grotere vrijheden toe te staan.

Bij de evaluatie staan de volgende vragen centraal: Welk effect heeft de wet op de concurrentieverhoudingen in de detailhandel? Heeft de wet de beoogde ruimte voor veranderde arbeids- en leefpatronen gebracht? Heeft de wet door de toegekende vrijheden (deregulering) bijgedragen aan meer marktwerking in de detailhandel, en daardoor een sterkere marktsector? Wat zijn de sociale en economische effecten van de wet? Hoe wordt de wet (vooral door gemeenten) beoordeeld als instrument?
Het onderzoek is inmiddels van start gegaan en zal in het najaar worden afgerond. Met ingang van volgende week zullen consumenten, werknemers, ondernemers en gemeenten worden ondervraagd. Het onderzoek wordt begeleid door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen zitting hebben.
De reactie van het kabinet en eventuele voorstellen voor beleidswijzigingen zullen naar verwachting nog voor het eind van het jaar klaar zijn.
De afgelopen tijd zijn er geluiden van diverse gemeenten geweest (bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag), die willen experimenteren met verruimde winkeltijden.

bron:EZ