Op 18 mei 2005 heeft oud-minister Winsemius aan minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) een visie op het openbaar vervoer aangeboden. Winsemius was voorzitter van een tijdelijk OV-beraad waarin alle betrokkenen (overheden, vervoerders en consumentenorganisaties) bij het openbaar vervoer waren vertegenwoordigd. Minister Peijs had dit beraad ingesteld om een samenhangende visie te ontwikkelen voor de Nota Mobiliteit. 

Het OV-beraad vindt het belangrijk 'de negatieve beeldvorming rond het OV te doorbreken met een visie die de potenties van het OV aangeeft, een realistische en zakelijke aanpak niet schuwt, en concrete richtingen aangeeft om het OV te versterken. De ambitie dient in stedelijke gebieden gericht te zijn op groei en in rurale gebieden op een sociaal verantwoorde basisvoorziening.' 
Verder adviseert het OV-beraad te zorgen voor soepele overstapmogelijkheden voor reizigers die van meerdere vervoersvormen gebruik maken. Tenslotte vraagt het OV-beraad aandacht voor de bijdrage van het OV aan het milieu. Verder adviseert het openbaar vervoer en de diverse vormen van doelgroepenvervoer beter op elkaar af te stemmen. 
 
Het OV beraad geeft aan dat deze ambitie geld kost, doch meent dat eerst studies nodig zijn om daar goed inzicht in te krijgen. Deze studies van alle betrokkenen in het OV samen, moeten concreet inzicht geven in het oplossend vermogen van het OV per gebied, route en tijdstip, en in beeld te brengen waar ambities en middelen niet bij elkaar passen. Er zal dan door betrokken partijen naar aanvullende middelen moeten worden gezocht. 
 
Minister Peijs heeft de visie van het OV-beraad met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd.  
De brief met bijlage is te vinden op de site van het ministerie: www.verkeerenwaterstaat.nl, onder het kopje 'Brieven aan de Tweede Kamer'. 
 
bron:VenW