Minister Winsemius van VROM vindt dat er
meer groen in en rond de steden moet komen. Dat staat in zijn
reactie op het eindrapport 'Evaluatie Verstedelijking VINEX van
1995 tot 2005'. Uit de Vinex-evaluatie blijkt dat bewoners van de
grote bouwlocaties tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning,
maar de VINEX-wijken niet groen genoeg vinden. De minister vindt
dat er versneld meer groen kan komen terwijl de woningbouwproductie
doorgaat.

Er zijn door het kabinet al diverse acties
in gang zijn gezet om meer in 'groen' te

investeren. Zo kunnen groene projecten
bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Nota
Ruimte waarvoor een bedrag van 1 miljard euro is gereserveerd.
Bovendien loopt inmiddels het programma 'Groen In en Om de Stad'
(GIOS).

Verder kijkt minister Winsemius over het
algemeen tevreden terug op het gerealiseerde VINEX-beleid. 'Het
Rijk streefde met het VINEX-verstedelijkingsbeleid hoge ambities
na. Deze ambities zijn niet overal en allemaal in dezelfde mate
gerealiseerd. Als echter het totaal van deze resultaten afgezet
wordt tegen de hoge ambities van begin 1995 dan kijk ik toch
tevreden terug op de resultaten,' aldus de minister.

De hoofdpunten van de evaluatie :

- De woningbouwopgave, zoals die in de
VINEX-convenanten opgenomen is, landelijk niveau gehaald;

- Wonen en werken meer op dezelfde locatie
gebundeld zijn dan in de periode voor VINEX, al is het minder dan
beoogd;

- Ook voor het ruimtebeslag van bedrijven-
en kantorenterreinen geldt dat er gebundeld is, alhoewel dit vaak
wel terecht gekomen is aan de randen van de steden;

- De automobiliteit van bewoners op
VINEX-uitleglocaties is opvallend hoger dan beoogd, maar in
vergelijking met andere locaties geringer. Het VINEX-beleid heeft
dan ook in beperkte mate bijgedragen aan het terugdringen van de
groei van de automobiliteit;

- De bewoners zijn zelf tevreden met de
kwaliteit van hun woning, maar de realisatie van groen is sterk
achtergebleven.

bron:VROM