De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de ministeries van OCW en EZ investeren acht miljoen euro om een onderzoekscarrià¨re in de wiskunde weer aantrekkelijk te maken. Met het geld wordt een aantal wiskundegroepen versterkt. Hierbij ligt de nadruk op onderzoek aan maatschappelijk relevante thema's. Op 21 april presenteren een drietal clusters zich aan het publiek en wordt het eerste exemplaar van het Wiskundeclusterboekje uitgereikt.

Eind 2003 nodigde NWO de Nederlandse universiteiten uit om voorstellen in te dienen voor wiskundeclusters. Een drietal voorstellen is succesvol door het selectieproces gekomen: DIAMANT, NDNS en GQT.

DIAMANT: Discrete, interactieve en algoritmische wiskunde, algebra en getaltheorie (TUE, RU, UL en CWI)
Het DIAMANT-cluster concentreert zich op de algoritmische benadering in de Algebra, Discrete Wiskunde, Logica en Getaltheorie. Dit onderzoeksterrein houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar de beveiliging van digitale data, de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen of het doorrekenen van chips voor Intel. Binnen het DIAMANT-cluster worden acht nieuwe onderzoekers aangesteld.

NDNS: Dynamiek van niet-lineaire systemen (RUG, UL, VU en CWI) Dit cluster onderzoekt de wiskundige achtergronden van natuurlijke fenomenen, zodat voorspellingen over celprocessen of klimaatsontwikkelingen kunnen worden gedaan. De activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onderzoekers in de Aard- en Levenswetenschappen. Binnen het NDNS-cluster worden negen nieuwe onderzoekers aangesteld. Ook creëert het onderzoek drie nieuwe deeltijd-hoogleraarposities.

GQT: Genootschap voor Meetkunde en Quantummechanica (UU, UvA en RU) Het GQT-cluster bestudeert het kruispunt van de wiskunde en de natuurkunde. Het primaire doel van dit cluster is om Nederland een speler van belang te maken voor dit ontwikkelingsterrein door een onderwijsinfrastructuur voor de lange termijn te creëren, gecombineerd met een nieuw grootschalig onderzoeksprogramma in de wiskunde. Ieder van de deelnemende instellingen realiseert een nieuwe structurele hoogleraarpositie. Daarnaast ontstaan vijf nieuwe vaste UD-posities.

bron:NWO