Onder de titel 'Wie neemt de Handschoen op?', organiseert WMC Kerkrade de derde Internationale Ronde Tafel Conferentie (IRTC) over de ontwikkeling van de amateur blaasmuziek. Eerdere conferenties vonden plaats in 1997 en 2001.

Centrale thema's zijn:
- de sociaal-maatschappelijke betekenis van amateur orkesten in de sectoren harmonie/fanfare/brassband, mars/show en percussie/slagwerk;
- het behoud van deze tak van muziek voor komende generaties.
Naast recente ontwikkelingen in de amateur-muziek zal met name de centrale rol van de dirigent en de relatie naar de jeugd worden besproken.

Op dinsdag 19 en woensdag 20 juli zal de derde Internationale Ronde Tafel Conferentie worden gehouden in Conferentiecentrum Rolduc (Kerkrade). Deze conferentie vindt plaats tijdens het 15e Wereld Muziek Concours (WMC) in de week van de WMC Dirigentencursus. Aansluitend zal de tweejaarlijkse CISM Conferentie plaatsvinden in Maastricht en Kerkrade. De IRTC begint op dinsdagmorgen om 10.00 uur en wordt een dag later om 19.00 uur afgesloten.

De ontwikkeling van de blaasmuziek heeft een bredere betekenis dan alleen muziek ('een fanfare is meer dan een orkest'). Ook culturele en maatschappelijke aspecten zijn van belang. Zie in dit verband bijv. de ervaringen in Zuid-Afrika, waar een project ter bestrijding van AIDS succesvol werd door de betrokkenheid van een mars- en show band, of de praktijk in Valencia, waar orkesten niet alleen eigenaar zijn van de muziekacademies maar ook andere verenigingen omvatten. Deze conferentie is gericht op de bewustwording van het brede maatschappelijke belang van de blaasmuziek en de promotie hiervan naar zowel overheden als jongeren.

Nederlandse orkesten vormden jarenlang de voorhoede van de internationale blaasmuziek. Echter, mede als gevolg van de stagnerende ontwikkeling van de opleidingen (bijv. dirigenten), dreigt een terugval. Zie in dit verband de ontwikkelingen tijdens het vorige en mogelijk het aanstaande WMC. Verder is de vraag aan de orde hoe orkesten, (internationale) kennisinstituten en de dirigenten elkaar kunnen versterken in de ontwikkeling van amateur-orkesten en -muzikanten.

Maatschappelijke betekenis van blaasmuziek

De kernthema's van de IRTC zullen worden ingeleid door een viertal sprekers. Begonnen wordt door mevrouw Winnie Sorgdrager (voorzitter van de Raad van Cultuur en voormalig minister van Justitie). Zij zal ingaan op het verband tussen het Nederlandse kunstenbeleid en de positie van de amateur-muziek. Belangrijk thema daarbij is natuurlijk de vraag waar de Raad voor Cultuur op in zal zetten voor de toekomst en welke geldstromen daarvoor beschikbaar zullen zijn.

De heer Stefan Liebing is de algemeen secretaris van de 'Bundesvereinigung Deutscher Musikverbà¤nde'. Zijn organisatie is erin geslaagd het thema amateur-muziek en de maatschappelijke betekenis hiervan op de politieke agenda te zetten. Hij zal uitleggen hoe dat gegaan is en tot welke gevolgen dat op landelijk en lokaal niveau heeft geleid.

Als derde spreker treedt mevrouw Retha Cilliers uit Zuid-Afrika op. Zij is landelijk directeur van de 'Field Band Association'en zal toelichten wat er in haar land gebeurt op het vlak van de ontwikkeling van amateur-korpsen. Specifiek zal zij ingaan op het maatschappelijk belang daarvan en meer in het bijzonder op het succes van een project waarbij amateur-muziek wordt ingezet bij een AIDS-bestrijdingsproject.

Tenslotte zal de heer Jan van den Eijnden (hoofd leerplanontwikkeling van 'Unisono' spreken over de relatie tussen amateur- en professionele muziekopleidingen in Nederland, waar beide zijn geïntegreerd in à©à©n leerplan. Verder zal hij ingaan op werving en behoud van amateur-musici, de rol die de opleiding hierin kan vervullen en de gevolgen van ontbrekende financiële betrokkenheid van de overheid hiervoor.
's Middags zullen in een aantal workshops de kernthema's worden uitgewerkt.

Recente ontwikkelingen in de verschillende sectoren en de rol van de dirigent

De tweede conferentiedag bestaat uit twee parallelle sessies, de een gewijd aan de ontwikkelingen in de sector harmonie/fanfare/brassband, de ander gewijd aan orkesten in de sector mars&show en percussie.

Sprekers in het HaFaBra deel zijn de heren Jan Cober (dirigent en docent), Gert Bomhof (consulent bij Unisono), Bert Langeler (dirigent en manager van de nationale jeugdorkesten) en Janis Purins (Letland; dirigent en docent). Zij zullen ingaan op de opleiding van dirigenten en muzikanten, de vertaalslag van de professionele naar de amateursector en specifiek daarin de positie van de jeugd. Janis Purins zal verhalen over de succesvolle ontwikkeling in Letland in het afgelopen decennium en wat andere landen hiervan kunnen leren.

De mars/show/percussie bijeenkomst zal worden ingeleid door de heren Robert Eklund (Canada; voorzitter van de internationale mars- en show organisatie WAMSB en jurylid bij WMC), Al DiCroce (USA; componist en dirigent), Paul Doop (lid van de technische commissie van Unisono) en Charles van Zanten (dirigent, uitgever en directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht). Zij zullen uit de doeken doen welke ontwikkelingen er zijn geweest in de afgelopen jaren op het gebied van enerzijds mars&show en anderzijds de typisch Amerikaanse drumcorps en hoe deze elkaar op een positieve wijze kunnen beïnvloeden. Ook hier is er weer speciale aandacht voor het werven en behouden van jongeren en wordt er aandacht besteed aan succesvolle ervaringen in bijv. Italië, Brazilië, Zuid-Korea en Australië. De laatste spreker zal ook ingaan op de integratie van niet-westerse slagwerk-instrumenten in bestaande orkesten.

Beide parallelle bijeenkomsten worden afgerond met een workshop.'s Middags zal door de deelnemers worden gewerkt aan de gemeenschappelijke resultaten en eindconclusies van de conferentie. Deze zullen daarna worden gepresenteerd aan het bestuur van CISM, dat deze zal voorleggen aan de twee-jaarlijkse conferentie die de volgende twee dagen zal plaatsvinden.

WMC Ambassadeurs

De heer Thijs Wà¶ltgens (voorzitter van de Open Universiteit en van de Limburgse Kamer van Koophandel) zal de conferentie voorzitten. De bijeenkomst zal een sterk interactief karakter hebben: naast een aantal inleidingen zullen er gefaciliteerde discussies en brainstorms zijn in subgroepen. Aan het eind van de eerste dag zullen de WMC Ambassadeurs officieel worden geïnstalleerd door de heer Hub Bogman, voorzitter van WMC, en de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade.

Avondprogramma

's Avonds is er tijd voor muziek. Op dinsdag is er keuze uit de dirigenten workshop o.l.v. Jan Cober (Abdij Rolduc) en het concert door het Kerkraads Symfonie Orkest, Harmonie St.Aemiliaan Kerkrade, zes koren en solisten o.l.v. Ludo Claesen en Josef Suilen (Rodahal Kerkrade). Hoogtepunten van het concert zijn de wereldpremià¨re van het werk 'Eurode Fantasia', geschreven door Ludo Claesen voor symfonie- en harmonieorkest, en 'Carmina Burana' van Carl Orff.

Op woensdagavond is er keuze uit het concert van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest o.l.v. Danny Oosterman (Rodahal Kerkrade) en het concert door het Rundfunk Blasorchester Leipzig o.l.v. Jan Cober (Theater Kerkrade).

bron:KNFM