De Tweede Kamer spreekt vandaag met deskundigen van diverse organisaties over de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Eà©n van de aanwezige partijen is ABVAKABO FNV. Als grootste vakbond van werknemers in de sector Zorg en Welzijn, komt zij nadrukkelijk op voor de werknemers in de sector.

Het huidige wetsvoorstel is volgens ABVAKABO FNV een bedreiging van de werkgelegenheid voor laag opgeleide vrouwen. Momenteel werken er veel laag opgeleide vrouwen in de huishoudelijke zorg binnen de thuiszorg. Voor veel van deze vrouwen is dat een opstap naar een andere, meer geschoolde baan binnen de zorgsector. ABVAKABO FNV vreest dat door de komst van de WMO de thuiszorg de functie van kweekvijver voor de hele zorgsector zal verliezen. Juist vanwege de toenemende zorgvraag en de zo gewenste grotere arbeidsparticipatie door vrouwen vindt ABVAKABO FNV dit een zeer slechte zaak.

Verder zorgt de WMO voor grote problemen rond kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en de werkgelegenheid in de sector. ABVAKABO FNV wil oplossingen voor de twee belangrijke knelpunten:
1. De kwaliteit van de huishoudelijke zorg.
De meervoudige huishoudelijke zorg zou oorspronkelijk deel blijven uitmaken van de AWBZ en dus zou de Kwaliteitswet zorginstellingen hierop van toepassing blijven. In het huidige wetsvoorstel is de koppeling met de AWBZ en de kwaliteitswet doorbroken, omdat de gehele huishoudelijke zorg per 1 juli onder de WMO gaat vallen. ABVAKABO FNV dringt erop aan ook in de WMO kwaliteitseisen op te nemen. Zij stelt dan ook voor in de wet een definitie van huishoudelijke verzorging op te nemen uit het 'besluit zorgaanspraken'. Daarnaast moet in de wet de verplichting worden opgenomen met gekwalificeerd personeel te werken. Alleen zo kan de kwaliteit van zorg blijvend worden gegarandeerd.
2. Het ontbreken van waarborgen voor personeel bij de overgang van activiteiten naar een andere onderneming.
ABVAKABO FNV vindt het noodzakelijk dat in de wet waarborgen worden opgenomen voor het geval een gemeente besluit de uitvoering van de huishoudelijke zorg aan een andere aanbieder te gunnen. Rechten en plichten die voortvloeien uit een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer moeten mee overgaan naar de onderneming die de opdracht (ver)krijgt.

ABVAKABO FNV licht haar standpunt over de WMO vandaag toe in het openbaar rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Deskundigen van diverse organisaties gaan met Kamerleden in gesprek en geven hun visie op de WMO.
ABVAKABO FNV dringt erop aan dat de Kamerleden de Staatssecretaris bewegen deze punten in de WMO op te nemen.

bron:ABVAKABO FNV