Woningcorporaties doen veel om de
leefbaarheid te vergroten in de wijken en kernen waar zij woningen
verhuren. De activiteiten van corporaties zijn zelfs breder, dan
waar het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vanuit gaat. Dit
blijkt uit een representatieve steekproef die is uitgevoerd onder
120 jaarverslagen van woningcorporaties op
leefbaarheidsactiviteiten in 2005. Het onderzoek door RIGO is
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, en 31 juli 2007
verschenen.

De inventarisatie van
leefbaarheidsactiviteiten toont aan dat corporaties veel
verschillende activiteiten ondernemen. Corporaties blijken
veiligheid als belangrijk aspect beschouwen van leefbaarheid; ook
de inrichting van de openbare ruimte scoort hoog. Preventief beleid
voor het voorkomen van woonoverlast is in opkomst. Wat betreft het
werken aan de buurtsamenleving is nog werk te verzetten. De analyse
laat zien dat corporaties hierin te passief opereren, ze nemen wel
deel aan activiteiten maar zijn geen trekker. Welke
leefbaarheidsactiviteiten op de agenda komen bij corporaties, wordt
veelal bepaald in samenspraak met gemeenten, instellingen en vooral
bewoners.

Voor woningcorporaties is het bevorderen
van de leefbaarheid in buurten en wijken al tien jaar
één van de kerntaken. In 1997 is leefbaarheid als
extra prestatieveld opgenomen in het Besluit Beheer Sociale
Huursector (BBSH). Corporaties kunnen sindsdien een aantal
aanvullende werkzaamheden verrichten. Daarbij gaat het voornamelijk
om het aanpakken van andere gebouwen dan woningen (maatschappelijk
vastgoed), het aanpakken van de woonomgeving buiten de directe
nabijheid van woningen en het verrichten van andere werkzaamheden
die ten goede komen aan het woongenot.

Corporaties kijken dus al geruime tijd
verder dan alleen hun eigen woningen. Van oorsprong keken de
corporaties vooral vanuit hun bezit naar het thema leefbaarheid, nu
gaat de aandacht meer uit naar de huurders en de leefomgeving.
Vooral de laatste jaren lijkt er extra aandacht te zijn voor
leefbaarheid; niet alleen binnen de corporatiesector. Leefbaarheid
omvat het hele terrein van samenleven op wijk- en buurtniveau:
zowel de fysieke kant (de buurt netjes houden) als de sociale kant
(betrokken zijn bij de wijk). Dat corporaties zich inzetten voor
leefbaarheid, is eigenlijk niet meer dan logisch. Corporaties zijn
vaak goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk, en hebben als
eigenaar van de woningen ook belang bij een leefbare
woonomgeving.

bron:AEDES