Minister Dekker (VROM) is redelijk tevreden over de inzet van corporaties in 2004 in de oude wijken: driekwart van de corporaties tonen hierin voldoende initiatief. Zij heeft de prestaties van de corporaties in een prestatie-index opgenomen. Hiermee worden de prestaties transparant gemaakt, ook ten opzichte van elkaar. De minister verwacht dat deze gegevens lokale overheden en corporaties ertoe zal bewegen om met elkaar in contact te treden en de samenwerking verder vorm te geven. Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Evenals vorig jaar heeft de minister de prestaties van de corporaties werkzaam in de grotere gemeenten in een rangorde laten weergeven, de zogenoemde prestatie-index. Daarnaast is ook een landelijke index opgesteld van alle 508 corporaties. De index geeft een beeld van de nieuwbouw, verkoop en sloop van woningen in de oude wijken.

Minister Dekker heeft de rangorde opgesteld om de prestaties van corporaties transparant te maken en zo de 'communicatie tussen gemeenten en corporaties te stimuleren'. Ze ziet de rangorde ook als een impuls voor een door de branche te ontwikkelen benchmark. 'Vooruitlopend op een dergelijke benchmark zal ik in de behoefte aan transparantie ook tegemoet komen door enkele kerncijfers, zoals die door de corporaties zijn aangeleverd, te publiceren op de website van mijn ministerie', laat zij in de brief weten.
Financiën
Bij de beoordeling van de corporaties is ook naar de financiën gekeken. Ten opzichte van 2003 is het aantal corporaties met onvoldoende vermogen voor een gezonde financiële positie in 2004 toegenomen van 15 naar 20 op een totaal van 508 corporaties. Minister Dekker zal er op toezien dat de maatregelen die deze corporaties moeten treffen geen negatieve gevolgen hebben voor de ambitie en uitvoering van hun maatschappelijke opgave (huisvesting van aandachtsgroepen, nieuwbouw, stedelijke vernieuwing, leefbaarheid van wijken, wonen en zorg). Ook in 2004 zijn mogelijke onrechtmatigheden bij corporaties geconstateerd op basis van de jaarverslagen. Het aantal overtredingen is toegenomen van 102 naar 157. Als gevolg van gericht onderzoek ging het daarbij in het merendeel van de gevallen om leningen aan medewerkers, huurders en anderen (119 gevallen tegenover 49 in 2003). De andere overtredingen bestaan met name uit niet vermelde salarissen, bouwen van woningen boven de 200.000 euro zonder motivering en huurstijgingen van meer dan 3,4%.
bron:VROM