'Het daklozenprobleem in Nederland vraagt om actie. Woningcorporaties nemen als maatschappelijke ondernemingen hun verantwoordelijkheid en gaan daar waar nodig zorgen voor huisvesting', aldus Willem van Leeuwen, voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij deed deze uitspraak vandaag op het congres 'tien jaar na de brutering'.  
 

Aedes stelt zich namens de branche verantwoordelijk voor huisvestingsoplossingen voor daklozen. Een groep woningcorporaties, vertegenwoordigd in Het Netwerk, staat garant voor de uitvoering van die collectieve verantwoordelijkheid en werkt daar waar nodig aan onderdak. 'Wij gaan actief de daklozenproblematiek te lijf', aldus Van Leeuwen. Aedes heeft daarom het 'Meldpunt Daklozen' ingesteld, waar huisvestingsproblemen kenbaar gemaakt kunnen worden. Het meldpunt is bereikbaar via 035 626 83 33. De melding wordt in behandeling genomen en direct doorgeven aan een lid van Het Netwerk. In overleg met een lokaal werkzame woningcorporatie kan een 'vliegende hulpbrigade' ingezet worden. Aedes en haar leden betrekken andere maatschappelijke organisaties bij deze taak. De aanpak is afgestemd met het project 'Geef opvang de ruimte' waarin naast Aedes ook de Federatie Opvang en de SEV deelnemen. 
 
Onder een dakloze kan worden verstaan: 'iemand die niet meer over een eigen verblijfplaats beschikt en die niet de middelen heeft daar zelf voor te zorgen, of tijdelijk een woonplek heeft in afwachting van een eigen woongelegenheid'. Het gaat om een divers samengestelde groep mensen die er zelden bewust voor kiezen, maar meestal gedwongen op straat leven door bijvoorbeeld een scheiding, financiële-, psychische-, of verslavingsproblematiek.  
 
bron:Aedes