(Persbericht) Amsterdam De Nationale AsbestEnquàªte onder woningcorporaties wijst uit dat 68,2% van de onderzochte corporaties over specifiek beleid op het gebied van asbest beschikt. Nog eens 25% is voornemens dit binnen à©à©n jaar op te stellen.

à¢â‚¬Å“Uiteraard kun je de mening zijn toegedaan dat iedere corporatie al over dit beleid zou moeten beschikkenà¢â‚¬, aldus Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau en initiator van de enquàªte. à¢â‚¬Å“Maar feit is dat woningcorporaties de afgelopen jaren flinke stappen hebben gezet als het gaat om asbest. Ik vermoed dat als we het onderzoek een jaar geleden hadden uitgevoerd, het percentage significant lager was geweest. Het gegeven dat 25% van de onderzochte corporaties aangeeft dit asbestbeleid nog niet te hebben, maar het wà©l binnen een jaar op te stellen, zegt iets over de bereidheid van de branche. Uiteraard moeten we volgend jaar wel opnieuw meten of de verwachtingen op dit punt ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.à¢â‚¬

De enquàªte legt tevens enkele aandachtspunten bloot. Zo blijkt uit het onderzoek dat 84,1% van de deelnemende corporaties haar huurders op de hoogte brengt over aanwezigheid van asbest in hun woning. Maar 15,9% doet dit nog niet. Een woningcorporatie is echter verplicht de huurders te informeren over de aanwezigheid van asbest in hun woning. Daarnaast blijkt dat hoewel de meerderheid van de deelnemende corporaties hun verantwoordelijkheden rondom asbest vastleggen in een bestek, toch 34,1% van de deelnemende corporaties dit momenteel nog niet doet. à¢â‚¬Het onderzoek laat zien dat corporaties over het algemeen op de goede weg zijn, maar ook dat er nog concrete verbeterpunten liggen die zij moeten oppakkenà¢â‚¬, aldus Baars. à¢â‚¬Å“We zullen deze punten met de afzonderlijke woningcorporaties doornemen.à¢â‚¬
De Nationale AsbestEnquàªte is uitgevoerd door Search Ingenieursbureau. Baars: à¢â‚¬Å“Het was een pilotproject, waarin we enkele kengetallen over de asbestbranche inzichtelijk wilden maken. We hebben op basis van de resultaten besloten er een jaarlijkse enquàªte van te maken. Vele resultaten uit deze verkenning zijn immers nader onderzoek waard.à¢â‚¬Å“

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Nationale Asbestenquàªte? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Hoezen via tel. 0413 - 29 29 82 of per e-mail [email protected]
Meer informatie over Search leest u op www.asbest-search.nl en www.searchbv.nl.