De Woonbond is zeer ontevreden met de
opnieuw oplopende korting op de huurtoeslag. Die korting stijgt per
1 juli van 17,05 euro tot 18,10 euro per maand. De Woonbond heeft
er bij het vorige en huidige kabinet voortdurend op aangedrongen de
in juli 2004 ingevoerde korting met terugwerkende kracht af te
schaffen. Daaraan geeft het kabinet Balkenende IV helaas (nog) geen
gehoor. Voor compensatie van de huurtoeslagkorting is in het
regeerakkoord pas budget gereserveerd vanaf 2009. In het
Hoofdlijnenakkoord van Balkenende II (2003) was een
bezuinigingstaakstelling opgenomen van structureel 210 miljoen
euro. Om deze bezuiniging te realiseren worden
huurtoeslagontvangers sinds 2004 gekort op hun huurtoeslag. Deze
huurders zijn daardoor een steeds groter deel van hun inkomen kwijt
aan de huur.

Het betreft ongeveer een miljoen hurende
huishoudens met een laag inkomen. Hun toch al geringe koopkracht en
bestedingsmogelijkheden worden daardoor steeds verder aangetast.
Dat de korting op de huurtoeslag niet per 1 juli wordt
teruggedraaid staat haaks op het Regeerakkoord. Daarin zegt het
huidige kabinet te streven naar een evenwichtige
inkomensontwikkeling, met bijzondere aandacht voor kwetsbare
groepen. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten
dragen. Nu blijkt echter dat juist de huishoudens met de smalste
beurs (waaronder veel ouderen met alleen AOW) opnieuw gekort
worden. Zij gaan er in 2007 verder op achteruit. Het is een schrale
troost dat het kabinet voor de aanpassing van de normhuur (het deel
van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen) voor de
verwachte gemiddelde huurverhoging heeft gekozen van 1,3 procent
(1,1 procent plus een correctie) en niet voor aanpassing van de
normhuur met het percentage waarmee het netto bijstandsinkomen voor
gehuwden is gestegen. Dan zou de normhuur namelijk met 3 procent
zijn verhoogd, zodat huurtoeslagontvangers met een nóg
forsere zelf te betalen huur zouden zijn geconfronteerd.

bron:De nederlandse woonbond