Een buurtgericht beleid moet inspelen op de behoeften van bewoners en het vertrouwen van bewoners in de overheid herstellen. De WRR geeft rijk en provincies het advies daarvoor de voorwaarden te scheppen.

Dat staat in het rapport 'Vertrouwen in de buurt' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport is aangeboden aan minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing).

Politici hebben volgens het rapport de taak om de geloofwaardigheid van beleidsmakers en -uitvoerders te herstellen. 'Te veel burgers keren zich af van de politiek', stelt de WRR. Daarnaast kan een 'kansgedreven' beleid bewoners verleiden om in actie te komen. Dat beleid moet inspelen op hun behoeften en kwaliteiten en ruimte laten om de eigen buurt in te kleuren.

Het versterken van de samenwerking tussen bewoners en sociale spelers als wooncorporaties, scholen en welzijnswerk leidt volgens het rapport tot meer vertrouwen van bewoners 'in elkaar en in hun bestuurders'.

'Politici en bestuurders zonder angst'
Minister Pechtold zei in zijn toespraak dat er 'politici en bestuurders zonder angst' nodig zijn om in de buurt de kloof tussen overheid en burger te verkleinen. 'Het kabinet realiseert zich dat er ruimte nodig is om eigen verantwoordelijkheid voor de buurt te realiseren. We zullen de belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Denk aan de specifieke uitkeringen aan gemeenten voor buurtactiviteiten; de regelgeving hiervoor wordt de komende jaren sterk vereenvoudigd. De gemeenten krijgen hierbij veel ruimte voor maatwerk.'

Pechtold bereidt zich voor op een programma om buurtinitiatieven effectiever te ondersteunen. Hij roept ervaringsdeskundigen, koplopers en andere initiatiefnemers op om hem te voorzien van 'ideeën, tips en trucs' voor een succesvolle buurt. 'Laat mij weten waar wij als overheid nu al een initiatief in de weg zitten.'

Randvoorwaarden voor succes
Naast aanbevelingen voor gemeenten en sociale spelers, heeft het rapport ook een 'dringend advies' aan het rijk en de provincies. Zij moeten volgens de WWR de randvoorwaarden scheppen voor succes. Dat betekent onder meer:

Harde afspraken maken met sociale spelers. Zo is de huidige vrijblijvendheid van veel wooncorporaties bij de invulling van hun sociale taken te groot. Bij de sociale herovering moeten zij als hoofdaannemer fungeren, met het welzijnswerk als onderaannemer.
Lacunes in het beleid voor senioren en kwetsbaren dichten.
Herbezinnen op de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Nota Ruimte.   
Het rapport pleit ook voor een vernieuwing van de lokale democratie. De (deel)raad en het college van burgemeester en wethouders moeten de buurt begrijpen en openstaan voor initiatieven van bewoners. Ook moeten bewoners via een stemapparaat meebepalen welke thema's hoog op de gemeentelijke agenda moeten staan.

bron:RVD