Via begeleid werken komen jaarlijks vele
jongeren met een arbeidshandicap aan een reguliere baan. Het is
alleen daarom al te betreuren dat de wachtlijst WSW weer verder is
gestegen. Van de ruim 15.000 mensen met een WSW-indicatie die nu op
de wachtlijst staan, is de inschatting dat 50% de indicatie
begeleid werken heeft gekregen. Gemiddeld zitten deze mensen
nóg twee jaar thuis in afwachting van een aanbod om bij een
normale werkgever aan de slag te gaan. Boaborea heeft het aanbod
gedaan om vóór 1 juli 2007 de wachtlijst voor mensen
met een WSW-begeleid werken-indicatie weg te werken.

Het blijkt al jaren op rij een probleem om
de wachtlijst voor mensen die via de Wet Sociale Werkvoorziening in
aanmerking zouden kunnen komen voor aangepast werk weg te werken.
Eind vorig jaar, zo bleek uit een publicatie van Staatssecretaris
van Hoof, zaten 15.375 arbeidsgehandicapten te wachten op een plek
in de sociale werkvoorziening. Een jaar eerder waren dat 13.030
mensen. De wachtlijst is dus wederom met 18% gegroeid. Geld blijkt
niet het probleem: gemeenten hebben vorig jaar 218 miljoen euro van
hun W-budget niet uitgegeven; de staatssecretaris heeft zelfs 35
miljoen euro als extra budget aan de gemeenten ter beschikking
gesteld om wachtlijsten weg te kunnen werken. De verdere stijging
van de wachtlijst WSW is ook Boaborea een doorn in het oog. Met
name omdat voor zeker de helft van deze mensen de indicatie
WSW-begeleid werken is afgegeven, zou ook echt werk hiervan moeten
worden gemaakt.

De afgelopen periode is het in de
discussies over de modernisering van de WSW vooral gegaan over het
realiseren van meer begeleid werken voor mensen met een
WSW-indicatie. Daar komt tot op heden niets van terecht. Van het
totaal aantal mensen dat via de sociale werkvoorziening aan de slag
is, is slechts 1% via begeleid werken aan het werk bij reguliere
werkgevers. Dat staat in schril contrast met eerder genoemde
doelstellingen die varieerden van 20 tot 30%. Volgens veel
SW-bedrijven wordt begeleid werken als onmogelijk gezien voor hun
doelgroep terwijl het CWI via een onafhankelijke indicatiestelling
een substantieel deel van de mensen hiertoe zeer wel in staat acht.
Ook nu moet vooral gekeken worden naar wat mensen nog wel kunnen,
aldus Ella Vogelaar, voorzitter van Boaborea. Als we er al van uit
gaan dat het toch niet lukt, zal het ook nooit wat worden.
Verschillende begeleid werken organisaties blijken al zeer
succesvol in hun aanpak voor mensen met een Wajong uitkering. De
trajecten die in opdracht van het UWV vanuit de Wajong worden
ingezet laten zien dat met goede jobcoaching ook de

arbeidsrelatie op langere termijn
bestendigd wordt. Dat lukt via die methodiek bij ruim 75% van de
trajecten waarbij de voorziening Persoonlijke Ondersteuning wordt
ingezet. De expertise van deze private bedrijven blijkt
noodzakelijk om een doorbraak te creëren. We hebben met onze
bedrijven dan ook het aanbod gedaan om de wachtlijst voor mensen
met een indicatie WSW-begeleid werken vóór 1 juli
2007 weg te werken, we vragen de Tweede Kamer dit voor te stellen
aan de bewindslieden van SZW bij de begrotingsbehandeling volgende
week, aldus Ella Vogelaar.

bron:Boaborea