Minister Zalm stelt voor om de reclameregels voor consumentenkrediet
flink aan te scherpen. Dat voorstel en andere voorstellen staan in het
concept-Besluit financiële dienstverlening (Bfd) dat hij vandaag aan de
Tweede Kamer heeft gestuurd. In het Bfd wordt een aantal regels uit het
wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening (Wfd) verder uitgewerkt. De
Wfd ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. 

   
In het Bfd worden de eisen geconcretiseerd waaraan financiële
dienstverleners -aanbieders, bemiddelaars en adviseurs- moeten voldoen.
Zo wordt in het Bfd aangegeven aan welk niveau van deskundigheid een
financiële dienstverlener moet voldoen en hoe hij deze deskundigheid
moet aantonen. Ook bevat het Bfd (aangescherpte)
informatieverstrekkingseisen. Zo wordt het bijvoorbeeld verboden om te
adverteren met kredietpercentages waarbij rekening is gehouden met de
fiscale aftrekbaarheid en worden financiële dienstverleners verplicht
de kosten van krediet en de maandlast te vermelden in een reclame. Bij
sommige reclames is het voor de consument niet duidelijk dat het om
tijdelijke tarieven gaat. Daarom en om agressieve reclames met
tijdelijke actietarieven te voorkomen, moet voortaan worden vermeld hoe
lang de actie duurt en wat het tarief na afloop van de actie is.  
In het Bfd zijn ook de nieuwe regels met betrekking tot de financiële
bijsluiter opgenomen. De financiele bijsluiter is vorig jaar
geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het Bfd.  
   
Bij het opstellen van het Bfd hebben de adviezen van de Autoriteit
Financiële Markten (de toezichthouder) en het Platform financiële
dienstverlening, waarin alle relevante marktpartijen vertegenwoordigd
zijn, een belangrijke rol gespeeld. Vandaag is het Bfd ook voor
consultatie aan de markt gestuurd. Na verwerking van de reactie van de
Tweede Kamer en de uitkomsten van de consultatie wordt het Bfd aan de
Raad van State gezonden voor advies. Daarna zal het Bfd voor een tweede
voorhangprocedure nogmaals aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. De
verwachting is dat de Wfd en het Bfd rond oktober 2005 in werking
treden.  
 
Het Besluit financiële dienstverlening, met bijlagen, is beschikbaar via het volgende Internet-adres:  http://www.minfin.nl/FM05-153.doc

Bron: Ministerie van financiën

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular