De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 december, de laatste vergaderdag van
2004, ingestemd met het verdwijnen van de Zalmsnip per 1 januari 2005.
Alleen de kleinere fracties van SP, GroenLinks en SGP/CU stemden tegen.
De PvdA steunde de afschaffing van de Zalmsnip. Volgens woordvoerder
mevrouw Meindertsma is de PvdA tegen zo'n generieke inkomensmaatregel.
Liever zag zij meer specifieke tegemoetkomingen van het kabinet o.a.
voor mensen die worden getroffen door bezuinigingen bij de
huursubsidie.

 
De Zalmsnip (toen 100 gulden; nu 45 euro) is in 1998 door het laatste
paarse kabinet ingevoerd. Dit geschiedde ter compensatie van de hogere
lastendruk die de gemeenten hun burgers oplegden. De kabinetten
Balkende I en II, waar de PvdA niet aan meedoet, is dit locale
inkomensbeleid een doorn in het oog. 'Dit is een zaak van de centrale
overheid', herhaalde minister Remkes (VVD, binnenlandse zaken) dinsdag
nog eens in het debat met de senaat. Het belangrijkste motief voor
afschaffing van de Zalmsnip is volgens   
 
Remkes de besparing van 325 miljoen euro die het rijk hiermee kan
boeken. Voor de regeringsfracties van CDA, VVD en D66 was dit voldoende
reden om in te stemmen met het verdwijnen van de Zalmsnip. Met de
PvdA-fractie zetten ook de andere oppositiepartijen vraagtekens bij de
compensatie die het huidige kabinet wil bieden voor de het verdwijnen
van de Zalmsnip: het afschaffen van het gebruikersdeel van de Onroerend
Zaak Belasting (OZB)  per 1 januari 2006. Dat het verdwijnen van
de Zalmsnip en het afschaffen van een deel van de OZB niet
tegelijkertijd geschiedt was voor SGP/CU de reden om tegen te stemmen,
hoewel de kleine christelijke fracties volgens senator Holdijk voor
afschaffing zijn.  
 
Minister Remkes  hield de twijfelaars in de senaat voor dat het
kabinet nog steeds van plan is volgend jaar het wetsvoorstel tot het
afschaffen van het gebruikersdeel in de OZB in Tweede en Eerste Kamer
te verdedigen. PvdA-woordvoerder Meindertsma wees erop, dat de
weerstand daartegen bij de gemeenten steeds groter wordt. Zij noemde
het onontkoombaar dat gemeenten meer en meer een  eigen
inkomensbeleid gaan voeren en over eigen financiële middelen gaan
beschikken nu zij ook steeds meer taken van de rijksoverheid
toegeschoven  krijgen.  

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular