Op 1 januari 2007 is nieuwe wet en
regelgeving van start gegaan om verontreiniging van het mariene
milieu door zeeschepen verder te voorkomen. De wijziging van de Wet
voorkoming verontreiniging door schepen (WvvS) is van kracht
geworden. Daarnaast is ook het onderliggende Besluit voorkoming
verontreiniging door schepen (BvvS) in werking getreden. Hiermee
zijn nieuwe en herziene internationale afspraken, die zijn gemaakt
binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO, een agentschap
van de Verenigde Naties) en de Europese Unie, in de Nederlandse wet
opgenomen.

Aanleiding voor de nieuwe wetgeving zijn
drie internationale afspraken die de zeescheepvaart
milieuvriendelijker maken. De eerste nieuwe internationale afspraak
gaat over een nieuwe bijlage van een IMO verdrag (MARPOL Bijlage
VI) met voorschriften om luchtverontreiniging door zeeschepen te
voorkomen. Deze bijlage bevat voor de eerste keer in de
geschiedenis mondiale afspraken over luchtverontreiniging van
zeeschepen. Nederland was één van de initiatiefnemers
om tot deze afspraken te komen. Met de nieuwe wetgeving gaan onder
andere de volgende internationale afspraken ook voor Nederland
gelden:

Het toegestane zwavelgehalte van brandstof
wordt begrensd. Hierdoor neemt de uitstoot van zwaveloxiden en
fijnstof van de zeevaart af.

De uitstoot van stikstofoxiden door nieuwe
dieselmotoren wordt begrensd.

Elke opzettelijke uitstoot van stoffen die
de ozonlaag aantasten is verboden.

Verbranding van stoffen aan boord wordt
aan strengere regels gebonden.

Brandstof mag geen schadelijke stoffen
zoals chemisch afval of speciale zuren bevatten.

In de IMO is afgesproken om de huidige
afspraken over luchtverontreiniging door zeeschepen verder aan te
scherpen. Nederland is voorstander van zo’n aanscherping, en
speelt een actieve rol in het internationaal overleg hierover.

De tweede nieuwe internationale afspraak
gaat over het voorkomen van olieverontreiniging. Om
olieverontreiniging te voorkomen wordt het vervoer van zware
minerale oliesoorten in enkelwandige tankschepen verboden. Ook zijn
afspraken gemaakt om de kans op uitstromen van minerale olie als
gevolg van een aanvaring of stranding verder te minimaliseren.

De derde internationale afspraak gaat over
de regelgeving rond het transport van schadelijke en gevaarlijke
vloeistoffen die in bulk worden vervoerd. Onder deze regels vallen
niet alleen vloeistoffen die bekend zijn zoals chemicaliën
maar ook bijvoorbeeld alle eetbare oliën omdat deze zeker ook
schadelijk zijn voor het mariene milieu. Dit betekent onder
andere:

Verbetering van de handhaving en naleving
van de afspraken door een aanzienlijke vermindering en
vereenvoudiging van de regels.

Voorkoming van testen van chemicaliën
voor alleen de zeescheepvaart omdat de regels in lijn zijn gebracht
met een mondiaal geharmoniseerd systeem wat ook van toepassing is
op andere transportmodaliteiten (weg, spoor, binnenvaart).

Strengere indeling van alle
bulkvloeistoffen naar schadelijkheid; dit leidt ertoe dat er van
veel meer verschillende bulkvloeistoffen veel minder in zee mag
worden geloosd. Vooral de regelgeving voor de eetbare oliën is
aanzienlijk aangescherpt nu duidelijk is dat deze vloeistoffen net
zo schadelijk zijn voor het mariene milieu als minerale olie.

Voor meer bulkvloeistoffen worden
strengere voorwaarden ingesteld waaronder nog mag worden geloosd.
Dit gebeurt door de combinatie van indeling naar schadelijkheid en
vermindering van de toegestane resthoeveelheid.

bron:VenW