Sinds de invoering van de kaderwet Diervoeder 18 oktober 2004 houdt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) toezicht op de naleving van deze regeling. Inmiddels zijn 175 van de geregistreerde bedrijven onderzocht en bij 88 bedrijven zijn er gebreken geconstateerd. Het betreft geen gebreken die een gevaar kunnen opleveren voor de volks-of diergezondheid. Een groot deel van de diervoederbedrijven is nog niet geregistreerd. Maar doordat de VWA zich bij haar toezicht vooral richt op bedrijven die geen erkenning of registratie behoeven (handelaren, tussenopslagplaatsen en verwerkers van reststromen) krijgt de toezichthouder alsnog zicht op deze bedrijven.

De VWA kan, bij onrechtmatigheden, een scala aan bestuursrechterlijke maatregelen treffen maar de afwezigheid van de bestuurlijke boete wordt als een gemis ervaren. De VWA heeft veel ervaring met de effectiviteit van deze maatregel. Een bestuurlijke boete is vooral effectief bij een geringe overtreding waar strafrechterlijke vervolging een te zware en trage strafmaatregel is.

bron:VWA