Minister Cramer heeft zeventien projecten
voor gebiedsontwikkeling geselecteerd. De projecten kunnen
financiële ondersteuning krijgen uit het Nota Ruimte budget
als ze nader worden uitgewerkt in overleg met betrokken
partijen.

Bij de selectie van de projecten heeft het
kabinet gekozen voor gebieden die een onderdeel zijn van de
nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Ook is gekeken waar de
ruimtedruk het grootste is en waar een aantal belangrijke
ruimtelijke uitdagingen bij elkaar komen.

Het gaat daarbij om integrale vraagstukken
van duurzaamheid, klimaataanpassing, versterking van het landschap,
verbetering van de infrastructuur en binnenstedelijke
herstructurering.

De projecten zijn verdeeld in zes
gebiedsopgaven:

Haarlemmermeer - Amsterdam - Almere

Leiden - Rotterdam - Antwerpen

Groene Hart en veenweiden

Zuidoost Brabant - Noord Limburg

Kust en rivierengebied

Overige nationale stedelijke netwerken,
overige nationale landschappen en greenports

Financiële ondersteuning

De projecten kunnen in aanmerking komen
voor financiële middelen uit het Nota Ruimte budget. Hiervoor
moeten de projecten nader worden uitgewerkt in overleg met
medeoverheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.

Bij de uitwerking van de projecten moet
onder meer het maatschappelijke nut en noodzaak van het project
worden aangetoond. Ook moeten de projecten financieel haalbaar
zijn.

Het kabinet bepaalt vervolgens of de
projecten financiële ondersteuning krijgen en zo ja, hoe groot
de bijdrage is.

Integrale gebiedontwikkeling

De beperkte ruimte in Nederland vraagt om
slimme en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie
en verkeer. Het kabinet kiest daarom voor integrale
gebiedontwikkeling.

De projecten zijn aangekondigd in het
beleidsprogramma.

Bron:VROM