Nauwkeurige bestudering van de Flora- en Faunawet en de daarbij
behorende Nederlandse en Europese regelgeving met betrekking tot de
bescherming van inheemse diersoorten - waaronder de kievit - heeft, met
betrekking tot het zoeken van kievitseieren, geleid tot een nieuw
handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie Leeuwarden. Dit beleid is
afgestemd met de Provincie.

Het OM heeft naar aanleiding van het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten dat in februari 2005 van kracht werd, besloten
dat met ingang van de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van

16 maart jl., het zoeken naar kievitseieren (en eieren van andere
beschermde weidevogels) ten behoeve van activiteiten bestemd en
geschikt voor de bescherming van weidevogels, hun eieren en hun

niet-vliegvlugge jongen tegen landbouwwerkzaamheden en vee, is
toegestaan en niet meer hoeft te worden aangetoond met het fysiek
aanwezig hebben van nestbeschermingsmiddelen.

Het rapen en het in bezit hebben van kievitseieren is en blijft dus
verboden. De Friese politie en de AID (Algemene Inspectie Dienst) zijn
inmiddels door het OM op de hoogte gesteld van het nieuwe
handhavingsbeleid.

Personen die vanaf 16 maart jl. tot heden zijn bekeurd voor het zoeken
naar kievitseieren zullen niet verder worden vervolgd. De tegen hen
terzake zoeken van eieren opgemaakte processen-verbaal zullen worden
geseponeerd.

Bron: Openbaar Ministerie