De Inspectie Werk en Inkomen is positief
over de voortvarende aanpak waarmee UWV de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen heeft ingevoerd. De ICT-noodoplossing die UWV
gebruikt om de Wia uit te voeren werkt voldoende. Een definitieve
oplossing moet deel gaan uitmaken van een nieuw overkoepelend
systeem. IWI constateert dat UWV hiervoor een onzekere planning en
begroting hanteert. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport
De Wia-claim beoordeeld van IWI.

UWV stelt vast of iemand recht heeft op
een Wia-uitkering en zo ja, voor welk bedrag en hoe lang. IWI
onderzocht dit proces vanaf de aanvraag door een werknemer tot en
met de eerste uitbetaling dan wel afwijzing. De hoogte van een
uitkering is gebaseerd op dagloongegevens van werkgevers. Die kan
UWV naar verwachting medio 2009 uit de nieuwe polisadministratie
halen.

Juiste en tijdige beoordeling van de
Wia-aanvragen heeft een hoge prioriteit. Hiertoe heeft UWV extra
controles ingebouwd. Maar de interne kwaliteitsrapportages van UWV
geven aan dat het aantal fouten verder omlaag moet. Ook de
tijdigheid moet nog worden verbeterd. Om de kwaliteit van de
uitvoering goed te kunnen beoordelen moet UWV normen
definiëren en investeren in ondersteunende informatiesystemen.
Het oplossen van de problemen zal nog geruime tijd aandacht
vragen.

Per 1 januari 2008 moet de
ICT-noodoplossing plaats hebben gemaakt voor een nieuw te bouwen
systeem. Dit systeem moet tevens fungeren als eerste onderdeel van
een groter systeem voor alle uitkeringen die UWV uitvoert. Het moet
passen bij de overall ICT-strategie en de toekomstige organisatie
van UWV en aansluiten bij de strategie ten aanzien van de
ketensamenwerking. Op een aantal van deze terreinen is de
gedachtevorming nog niet uitgekristalliseerd. De hoogste prioriteit
ligt nu bij de bouw van het Wia-systeem. IWI constateert dat de
planning en begroting voor het nieuwe integrale uitkeringssysteem
nog met veel onzekerheden omgeven zijn.

IWI blijft de invoering van de Wia volgen.
Na de rapportage over de claimbeoordeling volgen nog rapporten over
de processen met betrekking tot uitkering en re-integratie. Ter
afsluiting volgt een overkoepelend rapport inclusief de laatste
stand van zaken.

bron:IWI