De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil
dat de consument, waar dat kan, meer inkoopmacht en keuzevrijheid
krijgt in de AWBZ zorg. Een keuzeplatform waar consumenten uit het
aanbod van verschillende zorgaanbieders kunnen kiezen kan daar een
belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast moet een systeem van
vrije prijzen de zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid geven en
meer ruimte voor innovatie. De NZa adviseert daarom het grootste
deel van de AWBZ over te hevelen naar de zorgverzekeringswet. Het
advies staat in het rapport 'Care voor de toekomst' dat vandaag
aan de minister van VWS wordt aangeboden.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden
in het huidige systeem onvoldoende gestimuleerd om op basis van
prijs en kwaliteit in te kopen en doelmatiger te werken. Bovendien
is de rol van de consument nog beperkt. De consument moet meer
inkoopmacht en keuzevrijheid krijgen zodat vraagsturing ontstaat.
In de extramurale zorg (waaronder bijvoorbeeld de thuiszorg valt)
kan dit door marktruimte te creëren, waarin de consument zelf
kan kiezen voor de aanbieder die het best aan zijn wensen voldoet.
Dat betekent dat er een loket moet komen waar zorgaanbieders hun
producten presenteren.

In de intramurale zorg kan een model van
maatstafconcurrentie stimuleren tot concurrentie op prijs en
kwaliteit. Op de langere termijn biedt dit de mogelijkheid om
zorgverzekeraars en aanbieders volledige vrijheid te geven om in te
spelen op de wensen van de consument.

Om de bureaucratie te verminderen
adviseert de NZa om de indicatiestelling uit te laten voeren door
de huisarts of praktijkverpleegkundige onder verantwoordelijkheid
van het Centraal Indicatie-orgaan Zorg. Het CIZ toetst de
uitvoering steekproefsgewijs waardoor de bureaucratie wordt
beperkt.

De NZa adviseert de minister op de wat
langere termijn het grootste deel van de AWBZ over te hevelen naar
de zorgverzekeringswet. Waar dat niet mogelijk is moet een 'Romp
AWBZ' in stand blijven als publiek uitgevoerde volksverzekering.
Dit geldt voor patiënten die niet voor zichzelf kunnen zorgen
of waarbij de financiële consequenties van een (aangeboren)
aandoening te groot zijn om privaat te verzekeren.

Eind 2006 heeft de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de NZa om advies gevraagd,
over het voornemen de zorgkantoren op te heffen per 2009. Eind 2006
heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
aangekondigd de zorgkantoren op te heffen per 2009. Dit is volgens
de NZa een goede eerste stap in de richting van meer vraagsturing
en concurrentie binnen de AWBZ zorg, maar het is niet voldoende om
de knelpunten in de sector op te lossen. Daarom adviseert de NZa
deze aanvullende stappen. De NZa benadrukt daarbij het belang van
snelle besluitvorming. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben
zekerheid nodig over wat er van hen wordt verwacht.

bron:NZa