Actiz, organisatie van zorgondernemers,
ziet het nieuwe Regeerakkoord als een goed uitgangspunt om tot een
maatschappelijk convenant voor de zorg te komen. De basisfilosofie
- de cliënt centraal, kleinschalig en wijkgericht, aandacht
voor de

professional, ruimte voor maatschappelijk
ondernemerschap - sluit aan bij de visie van ActiZ. Ook op andere
punten is er sprake van herkenning en instemming. Zo is ActiZ blij
met de extra middelen voor verpleeghuiszorg en neemt ActiZ het
initiatief om een concreet aanbod te ontwikkelen voor de
maatschappelijke stage van jongeren.

De reactie op hoofdpunten:

- Het kabinet ondersteunt de trend in de
zorgwereld om innovatieve projecten van de grond te krijgen waarin
kleinschaligheid, inbedding in de wijk en een sterkere positie van
de zorgconsument centraal staan. Ook ActiZ gelooft dat die aanpak
de toekomst heeft en wil daarom graag partner zijn in het
onderzoeken, bevorderen en belonen van nieuwe zorgconcepten.

- Het scheiden van wonen en zorg sluit aan
bij de eigen 'agenda' van ActiZ. In de brief aan de informateur
heeft ActiZ wel gewezen op randvoorwaarden en de vastgoed- en
boekwaardeproblematiek die hiermee samenhangt: overgaan op
kleinschalig en wijkgericht vraagt om een oplossing voor het
afstoten van bestaande zorgcomplexen.

- Het regeerakkoord lijkt wat dubbelzinnig
over zorg en ondernemerschap. Waar men enerzijds schrijft geen
ruimte te zien voor vrije prijsvorming en commerciële
concurrentie in de AWBZ, laat het kabinet anderzijds alle ruimte
voor ondernemerschap, privaat kapitaal en nieuwe toetreders in de
zorg. ActiZ zet in op het slechten van belemmeringen voor
ondernemerschap in de zorg, binnen de kaders van verantwoorde zorg
(kwaliteit), regels voor goed bestuur en transparantie.

- Het kabinet wil meer geld voor de
verpleeghuiszorg. Dat sluit aan bij signaleringen van onder meer de
Nederlandse Zorgautoriteit dat er sprake is van een structureel
financieel tekort voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorg
in deze instellingen.

- ActiZ ondersteunt investeringen in de
zorg die leiden tot meer efficiency en minder bureaucratie.
ICT-toepassingen en 'zorg op afstand'-concepten bieden daarvoor
bijvoorbeeld kansen. Bovendien kan de bestaande regelgeving worden
teruggedrongen, zodat zorgverleners meer met zorg en minder met
schrijven bezig zijn.

- Het kabinet wil rust in de WMO en AWBZ.
ActiZ steunt dit. Het is van belang de ervaringen met het nieuwe
stelsel, met name rond de aanbesteding en indicering van
verschillende soorten (thuis)zorg, goed te meten en te evalueren.
Het regeerakkoord laat onvermeld wat er gaat gebeuren met de
zorgkantoren. Vooralsnog zouden deze in 2009 verdwijnen. ActiZ
neemt aan dat deze lijn ook door het nieuwe kabinet wordt
gevolgd.

- Het regeerakkoord laat de
arbeidsmarktproblematiek in de zorg onbesproken. Gelet op de te
verwachten tekorten in de zorg en de onafwendbaar toenemende
zorgvraag, hoopt ActiZ niettemin dat het kabinet oog heeft voor
deze problematiek. In de brief aan de informateur vroeg ActiZ onder
meer om aandacht voor voldoende stage- en opleidingsplaatsen.

- De beoogde maatschappelijke stage voor
jongeren biedt een uitgelezen kans om hen kennis te laten maken met
de wereld van de zorg. Het (leren) omgaan met zorg- en
hulpbehoevenden sluit uitstekend aan bij de idee achter deze
stages. Bovendien biedt het de zorgsector een goed
arbeidsmarktinstrument. ActiZ wil daarom een concreet aanbod
uitwerken om deze stages in te vullen.

- De vorming van Centra voor Jeugd en
Gezin, waarin verschillende zorgverleners samenwerken, wordt breed
ondersteund en lijkt nu echt van de grond te komen. ActiZ wil
actief meewerken aan de totstandkoming van deze centra, waarin
volgens ActiZ de

jeugdgezondheidszorg (waaronder
consultatiebureaus) en jeugdwelzijn kernpartners zijn. De
uitbreiding van de uren kraamzorg is een goede zaak voor de zorg
voor moeder en kind, waarmee ook de preventieve taak beter tot zijn
recht kan komen.

ActiZ kijkt met belangstelling uit naar de
eerste honderd dagen van het nieuwe kabinet, ook met het oog op het
voornemen van het kabinet om met organisaties in gesprek te gaan om
tot 'maatschappelijke convenanten' te komen. Gezien het belang
van de zorg voor de Nederlandse samenleving én de veelheid
aan thema's die spelen, wil ActiZ van harte met het kabinet
investeren in een gezonde, efficiënte, professionele en
innovatieve zorgsector. Het regeerakkoord biedt op veel punten een
goede basis om dat gesprek aan te gaan.

bron:ActiZ