Wanbetalers raken niet massaal onverzekerd
per 1 juli 2007. Zorgverzekeraars zullen hen niet royeren, nu er
uitzicht is op een nieuw regime dat in 2009 zou moeten ingaan. Het
kabinet streeft ernaar dat er voor wanbetalers tegen die tijd een
bronheffing komt. Het kabinet komt binnen afzienbare tijd met een
voorstel daartoe. Ondertussen zullen zorgverzekeraars in samenhang
met een nieuw wetsvoorstel dat toeziet op een strenger
incassoregime voor wanbetalers, worden gecompenseerd voor de kosten
die ze daarbij maken. De ministerraad heeft daar op voorstel van
minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee
ingestemd.

Verzekerden zijn een vaste premie
verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Als zij die premie niet
betalen, heeft de zorgverzekeraar in principe het recht de
zorgverzekering te beëindigen (royement wegens wanbetaling).
De wanbetaler kan zich dan bij een andere zorgverzekeraar
aanmelden. Zorgverzekeraars hebben in dat geval op grond van de
Zorgverzekeringswet een acceptatieplicht. Om te voorkomen dat
wanbetalers door royement onverzekerd worden of dat zij zich bij de
ene na de andere verzekeraar verzekeren telkens met achterlating
van een premieschuld, zijn hierover afspraken gemaakt met
zorgverzekeraars en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Een van die afspraken houdt een gedeeltelijke compensatie in
voor het feit dat de zorgverzekeraars, ondanks wanbetaling, de
wanbetalers volledig verzekerd houden. De compensatie wordt betaald
vanaf het moment dat een verzekerde een betalingsachterstand ter
hoogte van zes maandpremies heeft bereikt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
de wijziging van het Besluit zorgverzekering voor advies aan de
Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt
openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

bron:VWS